Go to abstract

Samenvatting

Landen van de Europese Unie zetten verschillende middelen in om te voldoen aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens de KRW moeten lidstaten onder andere voldoen aan de normen voor chemische stoffen in oppervlaktewater en van zeer gevaarlijke stoffen moeten de emissies tot nul worden teruggebracht. Wie de maatregelen gaat nemen om te voldoen aan de verplichtingen - de lidstaten of de Europese Commissie - is een punt van voortdurende discussie. Wie dat gaat doen, hangt af van de schaal van de problemen en de (juridische) mogelijkheden om die aan te pakken. In het kader van die discussie is door het RIVM een inventarisatie gemaakt van de maatregelen die de landen in de EU en de Europese Commissie nemen om te voldoen aan de KRW. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd ten behoeve van een Europese ad hoc werkgroep. De inventarisatie gebeurde aan de hand van vier stoffen: cadmium, kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en de organische tinverbinding tributyltin (TBT). De werkgroep heeft in een aantal sessies de randvoorwaarden van de inventarisatie bepaald. Op basis daarvan is een overzicht gemaakt van de maatregelen die de Commissie en de lidstaten al hebben genomen of nog kunnen nemen. Voorbeelden van maatregelen die al zijn ingevoerd zijn belasting heffen op cadmiumhoudende batterijen, PAK's in autobanden beperken, en het gebruik van kwik in thermometers verbieden.

Abstract

Member States of the European Union can apply various measures to fulfil the obligations of the Water Framework Directive (WFD). The WFD stipulates that Member States must comply with the standards for priority substances in surface water and ultimately eliminate emission of priority hazardous substances. Exactly who will apply the measures needed to fulfil these obligations - the Member States or the European Commission - is a point of continuing discussion. The outcome will depend on the scale of the problems and the legal options for tackling them.

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has identified measures taken within the Europe Union in order to fulfil the requirements of the WFD. The research (in the form of an inventory) was commissioned by the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) to support a European ad hoc Drafting Group. The study was carried out for four substances: cadmium, mercury, polyclyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and tributyltin (TBT).

The ad hoc Drafting Group has defined the preconditions for the inventory in a number of sessions. Based on these preconditions, a summary was made of the measures that have been taken or can be taken in order to comply with the WFD. Examples of measures already taken by one or more Member States and/or the European Commission are tax on batteries containing cadmium, a limitation on PAHs in tyres and the prohibition of mercury in thermometers.

Overig

Grootte
1.51MB