Programme-Based Approach to Measuring Aircraft Noise (PAMV) Validation of Doc.29 model for Schiphol

Programme-Based Approach to Measuring Aircraft Noise (PAMV) Validation of Doc.29 model for Schiphol

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland zijn alle normen over vliegtuiggeluid gebaseerd op berekeningen. Omwonenden willen dat de overheid meer gebruikmaakt van metingen, omdat zij die meer vertrouwen. Dit vertrouwen kan worden vergroot door met metingen te controleren of de rekenmodellen kloppen (valideren). Om te kijken hoe zo’n systeem ingericht kan worden, zijn in dit onderzoek de uitkomsten van berekeningen en metingen van vliegtuiggeluid rond Schiphol vergeleken.

Bij een hoge geluidbelasting blijken de berekeningen en metingen vrij goed overeen te komen. De geluidbelasting is het geluidniveau van vliegtuigen keer het aantal overvliegende vluchten. De geluidbelasting in Lden Level day-evening-night (Level day-evening-night) is de gemiddelde geluidbelasting over een jaar gewogen over een periode van 24 uur. Bij een hoge geluidbelasting bleek het verschil tussen meten en rekenen per meetpost minder dan 2 decibel Lden. Dat maakt de berekeningen voor een hoge geluidbelasting betrouwbaar. De Lden is een geluidmaat voor de jaargemiddelde geluidbelasting. Het geeft in principe een waarde voor de gewogen jaargemiddelde etmaal belasting.

Bij lage geluidbelasting is het verschil tussen meten en rekenen groter. Dat komt onder andere omdat er weinig betrouwbare meetdata van lage geluidniveaus zijn. De meetpunten rond Schiphol meten veel vluchten met een laag geluidniveau namelijk niet. Hierdoor wordt een flink aantal vliegbewegingen met een laag geluid niet geregistreerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor plaatsen die verder weg van Schiphol liggen.

In dit onderzoek zijn de berekeningen gedaan met het zogeheten Doc.29-rekenmodel. De resultaten van de metingen zijn verzameld via meetposten van Schiphol (het NOMOS-meetnetwerk). Van alle meetposten van dit netwerk is gekeken welke geschikt zijn voor de validatie. Hiervoor zijn criteria gebruikt die eerder zijn bepaald voor de nationale meetstrategie PAMV (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid). Meer onderzoek is nodig om de oorzaken van de gevonden verschillen te verklaren. Aanbevolen wordt te onderzoeken welk effect de beperkte meetdata van lage geluidniveaus heeft op de resultaten. Ook adviseren we uit te zoeken hoe deze geluidniveaus beter kunnen worden gemeten.

Een consortium van het RIVM, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)) en adviesbureau To70 heeft dit onderzoek gedaan. Aanleiding was een aanbeveling uit 2019 om de kwaliteit van de berekeningen van vliegtuiggeluid te beoordelen. Met de uitkomsten van dit onderzoek is ook de eerste stap gezet om een validatieprogramma op te zetten dat lange tijd en structureel de rekenresultaten met metingen controleert.

Abstract

In the Netherlands, all aircraft noise limit values are based on modelling. Those who live near airports would like the government to make more use of measurements, because they have more confidence in them. This confidence can be enhanced by conducting measurements to verify the models used (validation). In order to investigate what such a validation system could look like, researchers have compared the results of modelling and measurements of aircraft noise near Amsterdam Airport Schiphol.

For high noise exposures, the modelling and the measurements were reasonably consistent. The noise exposure (Lden) is the annually averaged weighted noise level of aircraft. For high noise exposures, the difference between the results of measurements and modelling was less than 2 dB Lden per measurement location. This means that modelling is reliable for high noise exposures.

For low noise exposures, the difference between the results of measurements and modelling was more pronounced. One of the reasons for this is the lack of reliable low noise level measurement data. This is because the measurement locations near Schiphol do not measure many of the flights that produce low noise levels. As a consequence, a great many flights that produce low noise levels are not registered. This is the case, for example, for many measurement locations further away from Schiphol.

For this research, the Doc.29 model was used for modelling. The measurement results were gathered from Schiphol measurement locations (the NOMOS measurement network). All measurement locations that form part of this network were assessed for their suitability for validation, using criteria drawn up earlier for the Programme-Based Approach to Measuring Aircraft Noise (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid, PAMV) measurement strategy. The researchers noted that further research is needed to explain the reasons for the differences. One of their recommendations is to study the effect of the lack of low noise level measurement data on the results. A second recommendation is to investigate how the measurement of low noise levels could be improved.

This research was carried out by a consortium made up of RIVM, the National Aerospace Laboratory (NLR) and the consultancy To70. It was prompted by a recommendation from 2019 to review the quality of aircraft noise modelling. The results of this research are the first step towards setting up a validation programme that uses measurements to verify modelling results consistently and for the long term.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2169 kb