Point prevalence study of antibiotic resistance in nursing homes

Point prevalence study of antibiotic resistance in nursing homes

Go to abstract

Samenvatting

In 2018 is in Nederland een landelijk onderzoek gestart naar dragerschap van antibioticaresistente bacteriën onder verpleeghuisbewoners. Als geheel staat de verpleeghuissector er goed voor. Door dit onderzoek is er een completer beeld van antibioticaresistentie in Nederland. Voor dit onderzoek zijn 4420 bewoners in 159 verpleeghuizen onderzocht. Er is naar twee soorten resistente darmbacteriën onderzoek gedaan (ESBL en CPE). Er werd geen CPE aangetroffen. Dat is gunstig, want er zijn nauwelijks antibiotica die infecties met deze bacterie kunnen behandelen. Het aandeel bewoners van verpleeghuizen dat een ESBL-bacterie bij zich droeg komt gemiddeld genomen overeen met het percentage in de Nederlandse bevolking. ESBL's zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica zoals penicillines kunnen afbreken waardoor de antibiotica niet meer werken. Bij een derde van de deelnemende verpleeghuizen, kwamen meer ESBL-bacteriën onder bewoners voor dan gemiddeld in Nederland. Bij hen is extra onderzoek gedaan om te bepalen of er sprake was van verspreiding onder de bewoners. Ook kregen ze advies over maatregelen om ervoor te zorgen dat de bacteriën zich niet verder verspreiden. Het onderzoek is onderdeel van de landelijke aanpak van antibioticaresistentie door de Nederlandse overheid. Het doel is om verdere resistentie te voorkomen en de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Tot dit onderzoek werd uitgevoerd was er nog weinig zicht op de situatie in verpleeghuizen. De landelijke aanpak is opgezet omdat bacteriën wereldwijd steeds vaker ongevoelig worden voor antibiotica. Het RIVM coördineerde de studie, die is uitgevoerd door Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN), medisch microbiologische laboratoria, en verpleeghuizen. De RZN zijn opgezet om antibioticaresistentie regionaal te voorkomen en te bestrijden.

Abstract

In 2018, the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned a nationwide study investigating the presence of antibiotic resistant bacteria among nursing home residents. As a whole, the study revealed that nursing home sector is in good shape. Nonetheless, attention to proper infection prevention and hygiene measures is still needed. This study has improved our understanding of antibiotic resistance in the Netherlands.

For the study, 4420 residents of 159 nursing homes were examined, looking for two types of resistant gut bacteria: ESBL and CPE. No CPE was found. This is positive, as there are hardly any antibiotic treatment options for infections caused by this bacterium. The fraction of nursing home residents with ESBL bacteria did not differ from the average percentage of ESBL carriers in the Dutch population. ESBLs are enzymes that can break down commonly used antibiotics such as penicillins, resulting in the antibiotics no longer being effective. In a third of the participating nursing homes, ESBL bacteria occurred more often among residents than on average amongst the general population of the Netherlands. In these nursing homes, extra investigations were carried out to see if the bacteria had spread among the residents. They were also given advice on infection prevention control measures to prevent further spread.

The study is part of the Dutch national approach for tackling antibiotic resistance. The aim is to prevent further resistance and to reduce its consequences as much as possible. The situation in nursing homes was rather unclear prior to starting this study. The national approach was set up because bacteria throughout the world are becoming insensitive to antibiotics increasingly often.

RIVM, the National Institute for Public Health and the Environment, coordinated the study and carried out the study together with the Regional Care Networks for Antibiotic Resistance (RZN), medical microbiology laboratories and nursing homes. The RZNs have been set up as part of the Dutch national approach to combat antibiotic resistance at the regional level.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
872 kb