Annual report National Advisory Group Cabin Air 2020

Annual report National Advisory Group Cabin Air 2020

Go to abstract

Samenvatting

Het is nog steeds onduidelijk of er een direct verband is tussen gezondheidsklachten van vliegtuigbemanning en blootstelling aan chemische stoffen via de cabinelucht. Het is in ieder geval niet helemaal duidelijk welke stof of stoffen in de cabine gezondheidsklachten veroorzaken. Naar aanleiding van internationale discussies hierover heeft het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in 2015 de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) opgericht. De adviesgroep informeert alle betrokken partijen over Europese onderzoeken naar de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen. Ook adviseert de NAC de huidige minister van IenW of extra onderzoek nodig is. Deze rapportage beschrijft de voortgang van onderzoeken en bijeenkomsten van de NAC in 2020. In 2020 heeft het RIVM het secretariaat van de adviesgroep overgenomen van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. In dat jaar heeft de minister van IenW ook een nieuwe voorzitter benoemd. In het verslagjaar liepen verschillende onderzoeken, die in het jaarverslag staan beschreven. Zo wordt gewerkt aan een Europese norm voor de luchtkwaliteit in vliegtuigcabines. Voor een ander onderzoek is met testvluchten geprobeerd een lekkage nagebootst, waarna de cabinelucht is gemeten (fume events). Dit is onderzocht omdat de lucht in een vliegtuigcabine vaak wordt aangezogen via de motoren. Daardoor kunnen chemische stoffen uit bijvoorbeeld motorolie in het luchtsysteem van het vliegtuig komen. Bij een lekkage komen opeens veel chemische stoffen uit de motorolie in de cabinelucht terecht. Dat geeft een sterke geur en soms zelfs rook in de cabine. In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers (zoals KLM en Schiphol), werknemers (piloten en stewardessen) en onderzoeksinstituten, waaronder het RIVM en TNO. Vertegenwoordigers vanuit de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn waarnemend lid. De leden van de NAC komen een aantal keer per jaar bij elkaar.

Abstract

It is still unclear whether there is a direct link between flight crew health complaints and exposure to chemicals via cabin air. In any case, it is not entirely clear which chemical(s) in the cabin may cause health problems.

In response to international discussions on cabin air quality, the then Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) set up the National Advisory Group Cabin Air (NAC) in 2015. The advisory group informs stakeholders on the progress of European research projects on cabin air quality in airplanes. The NAC also advises the current Minister of Transport, Public Works and water Management (IenW) when additional research is desired.

This report describes the progress of studies and meetings of the NAC in 2020. In 2020, a new chair was appointed by the minister of IenW, and the secretariat of the NAC was allocated by RIVM. This annual report describes the current studies on cabin air quality, for example, a European standard for air quality in aircraft cabins is being developed.
For another study, test flights were used to simulate a leakage, after which the cabin air was measured (fume events). This has been investigated since the air in aircraft cabins is often taken in via the engines. As a result, chemicals from for example engine oil can enter the aircraft's air system. In the event of a leakage, chemicals from the engine oil may suddenly end up in the cabin air which gives a strong odor and sometimes even smoke in the cabin.

The NAC includes representatives from airlines, employees (pilots and flight attendants) and research institutes, including the RIVM. Representatives from the Ministries of IenW and Social Affairs and Employment (SZW) are observers. The members of the NAC meet several times a year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
406 kb