Annual report National Advisory Group Cabin Air 2021

Annual report National Advisory Group Cabin Air 2021

Go to abstract

Samenvatting

Piloten en personeel in vliegtuigen kunnen gezondheidsklachten hebben, zoals duizeligheid, misselijkheid en desoriëntatie. De vraag is of dat komt omdat zij via de cabinelucht blootgesteld worden aan chemische stoffen. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De oorzaak van de klachten is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat het om een kleine groep mensen gaat die door een erfelijke aanleg gevoeliger is voor gezondheidseffecten van bepaalde stoffen.

Dit blijkt uit de Rapportage 2021 van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). De adviesgroep is in 2015 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opgericht naar aanleiding van de internationale discussies over de oorzaak van de klachten. Het RIVM voert sinds 2020 het secretariaat. De adviesgroep informeert alle betrokken partijen over internationale onderzoeken naar de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen.

In de rapportage staan de voortgang en resultaten van bijeenkomsten en onderzoeken van de NAC in 2021. Zo wordt gewerkt aan een Europese norm voor de luchtkwaliteit in vliegtuigcabines. Ook is in een Europees onderzoek nagebootst hoe chemische stoffen uit motorolie lekken en in de cabinelucht kunnen komen. De resultaten van dit onderzoek zijn in de zomer van 2021 gepubliceerd.

Door dit onderzoek is nu meer bekend over bijvoorbeeld de chemische samenstelling van cabinelucht tijdens de nagebootste lekkage. Maar verder onderzoek is nodig om beter te begrijpen wat zo’n lekkage voor de gezondheid van cabinepersoneel kan betekenen.

In 2021 heeft de NAC contact gehad met het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit bureau registreert en analyseert meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. De NAC heeft meegedacht hoe meldingen in relatie tot de kwaliteit van cabinelucht beter in kaart gebracht kunnen worden. In 2022 zal hier verder aan gewerkt worden.

In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers, zoals KLM en Corendon, werknemersvertegenwoordigers VNV, NVLT, VNC en FNV Cabine en onderzoeksinstituten, waaronder het RIVM, TNO en NLR. Vertegenwoordigers vanuit de ministeries van IenW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn waarnemend lid.

Abstract

Pilots and personnel on airplanes may have health complaints such as dizziness, nausea and disorientation. It is still unclear whether this is caused by exposure to chemicals in the cabin air. Several studies have been conducted on this in recent years, but the cause of the health problems is still unclear. One possibility is that this concerns a small group of people who are more sensitive to the health effects of certain substances due to a genetic predisposition.

This is apparent from the 2021 Report of the National Advisory Group Cabin Air (NAC). In response to international discussions on cabin air quality, the Ministry of Transport, Public Works and Water Management (IenW) set up the NAC in 2015. RIVM has been in charge of the secretariat since 2020. The advisory group informs stakeholders on the progress of European research projects on cabin air quality in airplanes.

This report describes the progress and results of studies and meetings of the NAC in 2021. For example, a European standard for air quality in aircraft cabins is being developed. Another major study, which simulated leakage that can result in chemicals from engine oil entering the cabin air, was carried out and its final reports were published in the summer of 2021. Though this study broadened our knowledge on the chemical composition of cabin air during simulated leakage, further research is needed to better understand the possible health effects.

In 2021, the NAC contacted the Aviation Occurrence Analysis Agency (ABL, Analysebureau Luchtvaartvoorvallen) of the Human Environment and Transport Inspectorate, which registers and analyses reports in Dutch civil aviation was contacted. The NAC contributed ideas on how to better identify reports related to cabin air quality. This collaboration will continue in 2022.

The NAC includes representatives from airlines, employee representatives VNV, NVLT, VNC and FNV Cabin and research institutes, including the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu), the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) and the Netherlands Aerospace Centre (NLR, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum). Representatives from the Ministries of IenW and Social Affairs and Employment (SZW) are observers.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
467 kb