Report of an exploratory experts' consultation on ‘changes in livestock farming and potential effects on public health and the environment’

Report of an exploratory experts' consultation on ‘changes in livestock farming and potential effects on public health and the environment’

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schreef in 2018 een visie over hoe de landbouw in de toekomst duurzaam kan worden. Het doel is om een ‘gesloten voedselkringloop’ te maken waardoor veeteelt het milieu minder belast. Bijvoorbeeld door ander voer te gebruiken, en mest op het eigen bedrijf te gebruiken als grondstof voor veevoer. Een overgang naar een kringlooplandbouw brengt mogelijk ook ongewenste effecten mee, bijvoorbeeld voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft daarom experts met verschillende achtergronden gevraagd welke effecten zij zowel op het milieu als op de gezondheid verwachten. Deze verkenning geeft een eerste indruk van verwachte effecten en dilemma’s bij een overgang naar duurzame veehouderijen. Ze kan daarmee een aanzet geven tot een brede maatschappelijke dialoog over oplossingen. De experts vergeleken onder andere vier voorbeelden van veehouderijen die kringlooplandbouw nastreven met gangbare bedrijven. Deze bedrijven hielden bijvoorbeeld andere koeienrassen of vleeskuikenrassen, gebruikten ander voer of hadden andere stallen. Het aantal dieren bleef ongeveer hetzelfde. Wat deze bedrijven anders doen heeft volgens experts een beperkt positief effect op het milieu en de volksgezondheid. Daarmee lijken de onderzochte veranderingen onvoldoende te helpen om doelen voor bijvoorbeeld klimaat, stikstof of fijnstof te halen. Ook hebben de veranderingen soms nadelen. Wanneer bijvoorbeeld mest wordt hergebruikt, kunnen stoffen uit mest en ziekteverwekkers zich opstapelen in het milieu, in dieren en in dierlijk voedsel.

Abstract

In 2018, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality drafted a vision on how to ensure that agriculture becomes more sustainable in future. The goal is to create a ‘closed food cycle’ so that livestock farming has less of an impact on the environment. For example by using different feeds and also by using one’s own agricultural manure as an ingredient for cattle feed.

However, a transition to more sustainable forms of agriculture may also lead to undesirable effects, for example on public health. RIVM therefore asked experts with differing backgrounds which effects they would expect on the environment as well as public health. This study provides an initial idea of the expected effects and dilemmas involved in a transition to more sustainable livestock farming. As such, it can serve to spark a broad social dialogue on potential solutions.

The experts compared four examples of livestock farms that strive for circular agricultural practices with more conventional farms. These former farms, for example, worked with different breeds of cattle or broilers, used different feed, or had different housing systems. The number of animals was comparable in both types of farms. According to experts, the things that these farms do differently had a limited positive effect on the environment and public health. As a result, the changes studied would appear to not help enough to achieve various goals, for example in relation to climate, nitrogen or particulates. In addition, the changes sometimes have drawbacks. For example, when manure is recycled, substances from manure as well as infectious agents can accumulate in the environment, in animals, and in animal food.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3147 kb