Recycling van materialen. Behoeften en aandachtspunten bij de beoordeling van veiligheid en duurzaamheid

Recycling van materialen. Behoeften en aandachtspunten bij de beoordeling van veiligheid en duurzaamheid

Go to abstract

Samenvatting

De overheid streeft naar een circulaire economie in 2050. Daarbij praten we niet meer over afval, maar over materiaalstromen. Om deze materialen hierin te kunnen blijven gebruiken, is het nodig dat ze veilig worden gerecycled. En dan zo dat ze het milieu minder belasten dan wanneer materialen uit nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Het RIVM ontwikkelde in 2018 een methode die beoordeelt in hoeverre initiatieven om materiaalstromen te recyclen leiden tot veilige en duurzame verwerkingsmethoden en producten. Het RIVM wil deze methode verder ontwikkelen en beter laten aansluiten bij de wensen van gebruikers. Om dat te kunnen doen heeft het betrokkenen, zoals vergunningverleners en materiaalverwerkers, gevraagd wat zij nodig hebben om de veiligheid van een materiaalstroom en de verandering van de milieubelasting te kunnen beoordelen. Ook zijn twee situaties uit de praktijk uitgewerkt in samenwerking met materiaalverwerkers en is met hen besproken hoe het raamwerk kan worden verbeterd. En er is een onderdeel toegevoegd om straling in gerecyclede materialen te beoordelen. Vergunningverleners en materiaalverwerkers willen vooral met een beoordelingsmethode werken die de wettelijke criteria voor veiligheid bevat, aangevuld met een risicobeoordeling voor recycling van materiaalstromen. Als er nieuwe materialen en producten van worden gemaakt, kunnen namelijk vragen over blootstelling aan chemische stoffen, pathogenen en straling ontstaan waar de regels van nu niet voor zijn gemaakt. Als tweede hebben de betrokkenen behoefte aan een database met informatie over de samenstelling van materiaalstromen en over criteria om de veiligheid te toetsen. Ten slotte willen vergunningverleners kennis delen om van elkaars ervaringen te leren. Daarom beveelt het RIVM aan een nationaal platform te organiseren. Naast de hierboven genoemde algemene suggesties ziet het RIVM ook mogelijkheden voor verbetering van de RIVM beoordelingsmethode. Ten eerste blijkt het belangrijk om te bepalen welk deel van de materiaalketen precies in de beoordeling wordt meegenomen en welke producten daarvan worden gemaakt. De tweede verbetering is de uitkomsten over veiligheid en duurzaamheid af te wegen om tot één eindoordeel te komen.

Abstract

The government aims for a circular economy by 2050. In a circular economy we no longer refer to waste, but rather to material flows. In order to continue to use these materials, they need to be recycled safely. And in such a way that they have less impact on the environment than materials produced virgin resources.
In 2018, RIVM developed a method that assesses the extent to which initiatives to recycle material flows result in safe and sustainable processing methods and products. The goal of the study is to further develop this method and better match user requirements. In order to be able to do so, stakeholders , such as permit providers and material processors, were asked what they need to assess the safety of a material flow and the contribution to sustainability. Moreover, RIVM elaborated on two case studies in collaboration with material processors and discussed with them how the framework can be improved. Additionally an element was added to assess radiation in recycled materials.

In particular, permit providers and material processors want to work with an assessment method that includes the legal criteria for safety, supplemented by a risk assessment for recycling waste. When new materials and products are made from waste, questions about exposure to chemicals, pathogens and radiation and related risks can arise when no criteria are in place so far. Secondly, stakeholders need a database providing information on the composition of material flows and on criteria for testing safety. Finally, permit providers want to share knowledge and learn from each other's experiences. That is why RIVM recommends organising a national platform.

In addition to the general suggestions mentioned above, there are opportunities for improving the RIVM assessment method. First, it is important to determine what part of the material chain should be included in the assessment and what products are produced from it. Second, weighing the results related to safety and sustainability in order to come to an overall assessment would be a valuable addition.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1917 kb