Go to abstract

Samenvatting

Recycling van afvalstromen met resten van (dier)geneesmiddelen Afvalwater en mest bevatten waardevolle grondstoffen waaraan energie kan worden onttrokken. Ook kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt, zoals bioplastics, bouwmaterialen en papier. De laatste tijd worden veel nieuwe technieken ontwikkeld die de recycling van afvalwater en mest mogelijk maken. Het is echter vaak nog niet duidelijk wat de invloed van deze recycling is op de mate waarin restanten van (dier)geneesmiddelen in het milieu terechtkomen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het RIVM inventariseerde hiervoor de innovaties bij de afvalwater- en mestverwerking en onderzocht hoe deze technieken van invloed zijn op de emissie van (dier)geneesmiddelen naar het milieu. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of, en zo ja in hoeverre, dit gebeurt. In de meeste gevallen ontbreken hiervoor nog de benodigde meetgegevens. Milieu-emissies van (dier)geneesmiddelen Diverse nieuwe zuiveringstechnieken voor afvalwater zorgen er naar verwachting voor dat er minder restanten van (dier)geneesmiddelen in het milieu komen. Maar het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de emissie van (dier)geneesmiddelen naar het milieu verandert bij mestverwerking, of bij de (co)vergisting van slib en/of mest. (Co)vergisting levert biogas op, maar mogelijk blijven hoge concentraties (dier)geneesmiddelen over in het residu dat als mest wordt aangewend. Ook is onduidelijk hoeveel (dier)geneesmiddelen achterblijven in grondstoffen die ontstaan uit de afvalwaterzuivering, zoals bij de meststof struviet. Aanbevelingen voor beleid De milieurisicobeoordeling bij de Europese registratie van (dier)geneesmiddelen houdt nu nog geen rekening met de nieuwe verwerkingstechnieken voor afvalwater en mest. Het RIVM vindt het raadzaam om op EU-niveau de toekomstige technologische ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Vanwege de bovengenoemde onduidelijkheden lijkt het echter nog te vroeg om de algemene Europese beoordelingsmethodologie te wijzigen. Verder pleit het RIVM ervoor dat er meer informatie beschikbaar komt over de omvang van de emissies van (dier)geneesmiddelen via de verschillende recyclingroutes. Dergelijke gegevens zijn ook belangrijk bij het afwegen van veiligheids- en duurzaamheidsaspecten in een circulaire economie.

Abstract

Recycling of waste streams containing human and veterinary pharmaceuticals

Wastewater and manure contain valuable raw materials to produce either energy sources or products, such as bioplastics, construction materials and papier. At present many new technologies are being developed to recycle wastewater and manure. The impact of this recycling or reuse on the environmental release of residues of veterinary or human drugs is mostly still unknown.

RIVM investigated the current innovations in processing wastewater and manure and studied how these technologies may affect the emissions of (veterinary) pharmaceuticals to the environment. More research is needed to determine if emissions are being influenced, and, if yes, to what extent. In most cases sound monitoring data were found to be lacking.

Environmental emissions of (veterinary) pharmaceuticals
Various new wastewater sanitation techniques will most probably reduce the environmental releases of (veterinary) pharmaceuticals. It is not clear, however, if these emissions will change at the processing of manure, or at co-digestion of sludge and/or manure. Co-digestion produces biogas, but high concentrations of (veterinary) drugs may remain in the residue that is being applied as fertilizer. The same may hold for resources from wastewater recycling, such as the fertilizer struvite.

Policy recommendations
The environmental risk assessment at the European registration of (veterinary) pharmaceuticals does not yet take into account these new process technologies for wastewater and manure. RIVM advices to accurately follow the technological developments. However, it would be premature to adapt the generic EU risk assessment methodology now already, because of the abovementioned uncertainties.

RIVM further endorses that more information becomes available on the scale of the emissions of veterinary and human drugs from the various recycling pathways. Such data are also important when weighing safety versus sustainability aspects in circular economy developments.

Overig

Grootte
580KB