Handleiding Risicoberekeningen BevB. Richtlijnen voor het berekenen van externe-veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding

Handleiding Risicoberekeningen BevB. Richtlijnen voor het berekenen van externe-veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding

Go to abstract

Samenvatting

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen heeft de Nederlandse overheid normen bepaald. Deze staan in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen)). De normen moeten ervoor zorgen dat de risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen bij buisleidingen binnen acceptabele grenzen blijven. Het Bevb bevat regels voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van de buisleidingen. Ook legt het beperkingen op aan de ruimtelijke ordening in de omgeving van de buisleidingen, zodat de gevolgen van een eventueel ongeval beperkt blijven.

Eigenaren van leidingen moeten met risicoberekeningen aantonen dat de risico’s van incidenten met gevaarlijke stoffen binnen de gestelde grenzen blijven. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten overheden met een berekening de toelaatbaarheid van de ontwikkeling verantwoorden. In beide gevallen worden de risico’s berekend met de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

De Handleiding Risicoberekeningen Bevb beschrijft de methode om het risico voor de omgeving te berekenen van het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. De handleiding bevat modules voor verschillende typen gevaarlijke stoffen. In die modules is ook beschreven welk rekenpakket gebruikt moet worden om de risico’s te berekenen.

Het rekenvoorschrift voor buisleidingen is in 2020 bijgewerkt met oog op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Het nieuwe rekenvoorschrift is beschikbaar op de website van RIVM en bevat de meest recente inzichten.

Abstract

The Dutch government has defined standards for the transportation of hazardous substances by pipeline. These standards are laid down in the External Safety of Pipelines Decree (Besluit externe veiligheid buisleidingen), which seeks to keep the risks of accidents involving the transportation of hazardous substances by pipeline within acceptable limits. The Decree lays down rules for the design and operational use of pipelines, as well as spatial planning restrictions for areas surrounding pipelines with a view to limiting the consequences of potential accidents.

Pipeline owners must provide risk calculations to demonstrate that the risks of incidents involving hazardous substances fall within the specified limits. Local authorities must also provide calculations to substantiate the permissibility of any new spatial planning initiatives. In both cases, the risks are calculated using the Reference Manual Bevb Risk Assessment.

The Reference Manual Bevb Risk Assessment sets out the method for calculating the risk to the surrounding area of transporting hazardous substances by pipeline. There are modules for different types of hazardous substances, with each module containing a description of the software to be used for the risk calculation.

The calculation method for pipelines was updated in 2020 in anticipation of the new Environment and Planning Act. The new calculation method, incorporating the latest insights, is available on the RIVM website.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3077 kb