Precipitation as an alternative source for drinking water- points of attention for quality control

Precipitation as an alternative source for drinking water- points of attention for quality control

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland wordt drinkwater van grond- en oppervlaktewater gemaakt. De afgelopen jaren zijn enkele initiatieven uitgeprobeerd om drinkwater van andere bronnen te maken, onder andere vanwege klimaatverandering. Een van die bronnen is regenwater dat via daken en bassins kan worden opgevangen. Het is alleen niet duidelijk in hoeverre dit water aan de drinkwatereisen voldoet. Volgens het RIVM is regenwater niet schoon genoeg om zo als drinkwater te gebruiken. Het heeft geen constante kwaliteit en moet eerst gezuiverd worden. Ook is de hoeveelheid regenwater die via daken wordt opgevangen, niet genoeg om een gezin het hele jaar voldoende drinkwater te bieden. Dat maakt regenwater meestal niet duurzamer dan het gebruik van grondwater of oppervlaktewater. Het RIVM heeft dit via een literatuuronderzoek uitgezocht. Het opgevangen regenwater kan bacteriƫn en virussen bevatten uit de ontlasting van dieren, zoals vogels. Daarnaast kan er lood in zitten uit loden regenpijpen, en pesticiden van landbouwbedrijven in de omgeving. Het is technisch mogelijk om deze verontreinigingen uit het regenwater te halen om het daarna als drinkwater te kunnen gebruiken. Deze zuivering kan wel duur zijn. Omdat de kwaliteit van regenwater sterk kan verschillen, is het belangrijk om die kwaliteit te meten. Het is alleen lastig om aan te geven waar en hoe vaak dat nodig is om de veiligheid te kunnen garanderen. De kwaliteit van regenwater lijkt het meest op die van oppervlaktewater. Het ligt daarom voor de hand om te beginnen met een meetprogramma zoals dat bestaat voor oppervlaktewater als bron voor drinkwater. Daarnaast is een beter beeld nodig van mogelijke gezondheidsrisico's van schadelijke stoffen in regenwater 'van bron tot kraan'.

Abstract

Drinking water in the Netherlands is produced from surface water- and groundwater. In recent years, due to amongst others climate change, some initiatives have started to produce drinking water from other sources. One of these sources is precipitation. This can be collected from rooftops or from basins. So far, it has not been clear whether this water satisfies drinking water quality requirements.

According to RIVM, precipitation is not clean enough to be used for drinking water as is. The quality is not constant and it needs to be treated before use. The amount of precipitation that can be collected on rooftops is also not enough to provide a family with enough drinking water for the entire year. Therefore, the use of precipitation is not more sustainable than surface water or groundwater. RIVM came to this conclusion via a literature study.

The collected precipitation can contain bacteria and viruses from animal faeces, for example from birds. Furthermore, it can contain lead from downspouts made from lead and pesticides coming from farms in the surroundings. It is technically possible to remove contaminants from the precipitation in order to use it as drinking water. Treatment however can be expensive.

As the quality of the precipitation can vary greatly, is it important to measure the quality. It is however not an easy task to determine where and how often samples should be taken to ensure safety. Precipitation quality resembles surface water quality. Therefore, it would be wise to start with a monitoring program based on an existing monitoring program for surface water as a source for drinking water. Furthermore, more information needs to be gathered on possible health effects of pollutants in precipitation from source to tap.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
734 kb