Go to abstract

Samenvatting

In 2015 zijn meer uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit komt grotendeels doordat dit jaar alle niet-anonieme meldingen bij de NVWA van uitbraken (van twee of meer zieken) zijn geregistreerd. In voorgaande jaren zijn alleen meldingen gerapporteerd als daarna bij de desbetreffende locaties onderzoek werd gedaan naar ziekteverwekkers. In 2015 zijn in totaal 406 uitbraken gemeld met 1850 zieken, ten opzichte van 207 gemelde uitbraken met 1655 zieken in het jaar ervoor. Dit blijkt uit een analyse van de registratiecijfers in 2015 van voedselinfecties en -vergiftigingen. Daaruit blijkt ook dat het norovirus de belangrijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken blijft, gevolgd door Salmonella en Campylobacter. De cijfers zijn afkomstig van de NVWA en de GGD'en. De meldingen van beide instanties worden samengevoegd en als een geheel geanalyseerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Deze geïntegreerde aanpak geeft een duidelijker beeld van de mate waarin uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland voorkomen en de trend daarin door de jaren heen. De genoemde getallen zijn evenwel een onderschatting van het werkelijke aantal voedselgerelateerde uitbraken en het aantal zieken. Dit komt doordat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Naar schatting worden jaarlijks 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel. De NVWA en GGD'en registreren en onderzoeken voedselinfecties en vergiftigingen om meer zieken en uitbraken te voorkomen. Daartoe proberen ze vanuit hun eigen werkveld inzicht te krijgen in de besmette bronnen en de aard van de ziekteverwekkers. De NVWA onderzoekt het voedsel en de plaats waar het wordt bereid. De GGD richt zich op de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en probeert via hen de mogelijke bronnen te herleiden.

Abstract

In 2015 more outbreaks of food borne infections and cases of food poisoning were registered in the Netherlands than in previous years. This increase is largely caused by the fact that all non-anonymous reports to the Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) of outbreaks (i.e. two or more persons affected) have been registered. In previous years, reports were only registered if a subsequent investigation into the pathogens was conducted at the sites in question. A total of 406 outbreaks with 1,850 affected individuals were reported in 2015, compared to 207 reported outbreaks with 1,655 affected individuals in 2014.

These are some of the conclusions from an analysis of the incidence of food-borne infections and food poisoning in the Netherlands in 2015. The analysis also shows that Norovirus is still the main cause of food-related outbreaks, followed by Salmonella and Campylobacter.

The relevant data are supplied by NVWA and the regional and municipal health authorities (GGDs). All reports to these institutions are combined and analyzed as a single data set by the Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). This integrated approach provides a clearer picture of the incidence of food-borne infections and food poisoning in the Netherlands, as well as trends over time. However, the figures included in this report represent an underestimation of the actual number of food-related outbreaks and affected individuals. This is due to the fact that many affected individuals do not visit their GP or inform NVWA. Experts estimate that approx. 680,000 people in the Netherlands fall ill every year as a result of consuming contaminated food.

NVWA and the regional and municipal health authorities register and investigate cases of food borne infection and food poisoning in order to prevent further outbreaks and to safeguard public health. Based on their specific expertise, these organizations try to gain insight into the possible sources of contamination and the nature of the pathogens involved. NVWA investigates food products and the facilities where they are prepared, while the regional and municipal health authorities attempt to trace any persons who may have been exposed to contaminated food, based on the potential sources of contamination.

Overig

Grootte
1.37MB