Go to abstract

Samenvatting

In 2013 zijn meer, maar kleinere uitbraken van voedselinfecties of -vergiftigingen geregistreerd dan in 2012. In totaal waren het er 290; 14 meer dan in het jaar ervoor. De uitbraken veroorzaakten minstens 1460 zieken, een aanzienlijk lager aantal dan in 2012 (2607). Dit komt doordat de uitbraken in 2013 minder omvangrijk waren dan in 2012. Bij de NVWA zijn in 2013 daarnaast nog 265 individuele gevallen van voedselinfectie of -vergiftiging geregistreerd. Dit blijkt uit een analyse van de registratiecijfers in 2013 van voedselinfecties en -vergiftigingen afkomstig van de NVWA en de GGD'en door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. De NVWA en GGD'en onderzoeken beide de oorzaken van voedselinfecties en -vergiftigingen (de besmettingsbron en de ziekteverwekker), elk vanuit het eigen werkveld. Aangezien deze gegevens elkaar aanvullen, zijn voor het eerst de meldingen van beide registraties samengevoegd en als één geheel besproken. Voorheen gebeurde dat apart. Net als in voorgaande jaren waren Campylobacter en het norovirus de meest frequente verwekkers van voedselgerelateerde uitbraken. Hoewel beide evenveel uitbraken veroorzaakten, leidden de uitbraken door het norovirus tot de meeste zieken. Salmonella veroorzaakte beduidend minder uitbraken dan in voorgaande jaren; hetzelfde geldt voor het aantal hierbij betrokken patiënten. Beide instanties registreren de gemelde uitbraken. De NVWA onderzoekt daarbij het voedsel en de plaats waar het wordt bereid. De GGD ondervraagt de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel. De nieuwe, geïntegreerde aanpak geeft een duidelijker beeld van de mate waarin uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland voorkomen en de trend daarin door de jaren heen. De genoemde getallen zijn een onderschatting van het werkelijke aantal voedselinfecties en -vergiftigingen, omdat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Naar schatting zijn jaarlijks 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.

Abstract

Compared to 2012, in 2013 there were an increased number of smaller outbreaks of food-borne infections and intoxications registered; a total of 290, 14 more than in the previous year. This resulted in 1460 cases of illness, many less than in 2012 (2607). This is due to the fact that the 2013 outbreaks were less extensive than those in 2012. In 2013, the NVWA registered an additional 265 cases of food-borne infections and intoxications. These are the results of the 2013 registry data of food-borne infections and intoxications as determined by the NVWA (Netherlands Food and Consumer Product Safety), the GGDs (Public Health Service), and the CIb (Centre of Infectious Disease Control) of the RIVM (National Institute of Public Health and the Environment). The NVWA and GGDs investigate the cause of both foodborne infections and intoxications (the source of infection and the pathogen) each from their own expertise. Given that these data are complementary, this is the first time that notifications from both registries have been combined and reported as a whole: they were previously reported separately. As in previous years, Campylobacter and norovirus were the most frequent causes of food-borne outbreaks. Although both caused the same number of outbreaks, those caused by norovirus led to the most cases of illness. There were considerably fewer Salmonella outbreaks than in previous years; this is also true for the related number of patients. Both agencies record the reported outbreaks. The NVWA analyses the food and its preparation, whereas the GGD interviews people who have been exposed to contaminated food. The new, integrated approach gives a clearer picture of the extent of the occurrence of outbreaks of food-borne infections and intoxications in the Netherlands as well as trends over time. The above numbers underestimate the actual number of foodborne infections and intoxications, as not every patient visits the GP or informs the NVWA. It is estimated that annually, 680,000 people in the Netherlands become ill from eating contaminated food.

Resterend

Grootte
910KB