Go to abstract

Samenvatting

In 2014 waren er minder uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen dan in voorgaande jaren. Wel was het aantal zieken per gemelde uitbraak groter, waardoor het totaal aantal zieken hoger uitkwam dan in 2013 (een verschil van 13 procent). In 2014 zijn in totaal 207 uitbraken gemeld met 1655 zieken, ten opzichte van 290 gemelde uitbraken met 1460 zieken in het jaar ervoor. Daarnaast zijn in 2014 bij de NVWA nog 242 individuele gevallen van voedselinfectie of -vergiftiging gemeld. Dit blijkt uit een analyse van de registratiecijfers in 2014 van voedselinfecties en -vergiftigingen. Daaruit blijkt ook dat er relatief veel uitbraken door het norovirus waren en weinig Campylobacter-uitbraken ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal Salmonella-uitbraken was in 2014 hoger dan in 2013, maar lager dan de jaren ervoor. De cijfers zijn afkomstig van de NVWA en de GGD'en. Sinds vorig jaar worden de meldingen samengevoegd en als één geheel geanalyseerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Deze nieuwe, geïntegreerde aanpak geeft een duidelijker beeld van de mate waarin uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland voorkomen en de trend daarin door de jaren heen. De genoemde getallen zijn evenwel een onderschatting van het werkelijke aantal voedselinfecties en -vergiftigingen. Dit komt, doordat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Naar schatting zijn jaarlijks 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel. De NVWA en GGD'en registreren en onderzoeken voedselinfecties en -vergiftigingen om meer zieken en uitbraken te voorkomen. Daartoe proberen ze vanuit hun eigen werkveld inzicht te krijgen in de besmette bronnen en de aard van de ziekteverwekkers. De NVWA onderzoekt het voedsel en de plaats waar het wordt bereid. De GGD richt zich op de personen die hebben blootgestaan aan besmet voedsel en probeert via hen de mogelijke bronnen te herleiden.

Abstract

In 2014 there were fewer outbreaks of food-borne infections and food poisoning in the Netherlands than in previous years. However, due to a rise in the number of affected individuals per reported outbreak, the total number of sick persons increased by 13 percent compared to 2013. A total of 207 outbreaks with 1655 affected individuals were reported in 2014, compared to 290 reported outbreaks with 1460 affected individuals in 2013. In addition, 242 individual cases of food-borne infection or food poisoning were reported to the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) in 2014.

These are some of the conclusions from an analysis of the 2014 registry data of food-borne infections and food poisoning in the Netherlands. The figures also show a relatively large number of norovirus outbreaks and a relatively small number of Campylobacter outbreaks compared to previous years. The number of Salmonella outbreaks increased in 2014 compared to 2013, but was still lower than in the years preceding 2013.

The relevant data are supplied by the NVWA and the regional and municipal health authorities. Since 2014, all reports are combined and analyzed as a single data set by the Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). This new, integrated approach provides a clearer picture of the incidence of food-borne infections and food poisoning in the Netherlands, as well as trends over time. However, the figures included in this report represent an underestimation of the actual number of food-borne infections and cases of food poisoning. This is due to the fact that many affected individuals do not visit their GP or inform the NVWA. Experts estimate that approximately 680,000 people in the Netherlands fall ill every year as a result of consuming contaminated food.

The NVWA and the regional and municipal health authorities register and investigate cases of food-borne infection and food poisoning in order to prevent further outbreaks and safeguard public health. Based on their specific expertise, these organizations try to gain insight into the possible sources of contamination and the nature of the pathogens involved. The NVWA investigates food products and the facilities where they are prepared, while the regional and municipal health authorities attempt to trace potential sources of contamination by interviewing persons who were exposed to contaminated food.

Overig

Grootte
535KB