Review van de methode voor het berekenen van acute gezondheidsrisico’s van incidenten in opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen voor mensen in de omgeving

Review van de methode voor het berekenen van acute gezondheidsrisico’s van incidenten in opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen voor mensen in de omgeving

Go to abstract

Samenvatting

Bij bedrijven die veel verpakte gevaarlijke stoffen opslaan, kunnen incidenten gebeuren die gevaarlijk zijn voor omwonenden. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, kunnen giftige rookgassen vrijkomen in hoeveelheden die voor mensen in de omgeving levensbedreigend zijn.

Bedrijven zijn daarom verplicht om deze risico’s in kaart te brengen. In het gebied rond een bedrijf waar de risico’s het grootst zijn, mogen geen ‘kwetsbare objecten’ zoals woningen staan. Daarbuiten is een gebied waarvoor overheden moeten besluiten of de bevolking voldoende is beschermd, dan wel extra maatregelen nodig zijn.

De grootte van deze twee gebieden wordt berekend met een vastgestelde methode. Deze methode is voor het laatst herzien in 2009. Het RIVM heeft onderzocht of de rekenmethode nog voldoet aan de nieuwste inzichten in de wetenschappelijke literatuur. Daaruit blijkt dat de methode op een aantal punten kan worden verbeterd. Het RIVM reikt aanbevelingen aan om deze punten verder uit te werken.

Een belangrijke aanbeveling is om de rekenmethode eenvoudiger te maken zodat er alleen gegevens worden gebruikt waar duidelijkheid over bestaat en niet te veel details. Verder moet de kans op een brand preciezer worden onderzocht omdat deze volgens de literatuur groter is dan nu wordt aangenomen. Ook moet de methode beter rekening houden met de mate waarin warme rookgassen opstijgen. Ten slotte moet de actuele kennis over de giftigheid van stoffen worden gebruikt.

Na de actualisatie van de rekenmethode zullen de berekende risico’s dichtbij de opslag waarschijnlijk toenemen. Het buitenste gebied zal juist kleiner worden.

Abstract

When companies store large quantities of packaged hazardous substances, it can lead to incidents that pose risks for residents in the vicinity. For example, if a fire breaks out, toxic fumes can be released in quantities that are life-threatening for people present in the surroundings.

Companies are therefore required to identify these risks. In the area adjacent to a company where the risks are the greatest, no “vulnerable objects”, such as houses, are allowed to be present. Outside of this area, there is another area for which the local government must decide whether the population is adequately protected or whether additional measures are needed.

The size of these two areas is calculated with a prescribed method. This method was last updated in 2009. RIVM has analysed whether the calculation method is still in line with the latest insights in the scientific literature. The conclusion is that the method can benefit from improvements on a number of points. RIVM presents recommendations for working out these points in more detail.

An important recommendation is to simplify the calculation method so that only data for which there is clarity are used and not too many details. Furthermore, the probability of a fire should be investigated more precisely because according to the literature, this is greater than is currently assumed. The method should also take better account of the extent to which hot smoke gases rise. Finally, current knowledge about the toxicity of substances must be used.

After updating the calculation method, the calculated risks close to the storage facility are likely to increase. The outer area, on the other hand, will become smaller.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1721 kb