Go to abstract

Samenvatting

Het drinkwater in Nederland kan restanten van chemische stoffen zoals geneesmiddelen bevatten. De concentratie van deze stoffen is dermate laag dat ze afzonderlijk geen risico voor de volksgezondheid vormen. Maar ook als de berekende risico's van de stoffen bij elkaar worden opgeteld (mengseltoxiciteit) vormt het drinken van drinkwater geen risico. Dit blijkt uit een eerste verkenning van het RIVM. Het onderzoek is uitgevoerd omdat voorheen niet werd uitgesloten dat de afzonderlijke stoffen gezamenlijk wel schadelijk kunnen zijn. Opgetelde gezondheidsrisico's Drinkwaterbedrijven analyseren het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor drinkwater op meer dan honderd stoffen. Voor dit onderzoek zijn meetgegevens gebruikt van 1996 tot en met 2008. Toekomstige ontwikkelingen zoals een veranderend klimaat zijn niet in deze verkenning meegenomen. Gemiddeld werden in één jaar 2 tot 9 stoffen aangetroffen in het gezuiverde drinkwater. Bij de berekeningen is uitgegaan van het ongunstigste scenario dat alle aangetroffen stoffen gelijktijdig in het water zitten. Om meer zekerheid te krijgen over de bevindingen is het raadzaam om de berekeningen nogmaals uit te voeren met meer en actuelere data, en op basis van meer winningen. Twee individuele stoffen opgemerkt In het verlengde van dit onderzoek zijn de risico's van afzonderlijke stoffen nader beschouwd. De resultaten bevestigen de bestaande bevinding dat de stoffen afzonderlijk geen gezondheidsrisico vormen. Wel is van twee stoffen (broomdichloormethaan en 1,2,3-trichloorpopaan) enkele malen het Verwaarsloosbare Risiconiveau (VR) overschreden. Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is niet overschreden, waardoor ze ook geen risico vormen voor de gezondheid. Deze bevindingen worden echter vermeld vanwege de kankerverwekkende eigenschappen van deze stoffen. Deze stoffen ontstaan ondermeer door het gebruik van chloorproducten bij de drinkwaterzuivering. Inmiddels worden deze chloorproducten niet meer gebruikt.

Abstract

Residuals of chemicals like pharmaceuticals can be present in drinking water in the Netherlands. The amount of each substance is very low which means there is no risk expected for public health at the level of individual substances. Even if the calculated risks of the substances are added together (mixture toxicity) consumption of drinking water shows no risk. This is concluded in the first tentative study by RIVM. This research is done because human health risks were possibly be expected from the combined effects of detected individual substances in drinking water.

Combined health risks
Drinking water suppliers perform analyses in the source surface water on more than a hundred substances. In this project data of measurements are used from the period 1996 - 2008. Future developments like climate change are not considered in this study. The average amount of detected substances in finished drinking water was 2 - 9 in an individual year. For these calculations the most adverse scenario is chosen which means that all detected substances are present at the same time. To get more certainty on the results it is advised to do the calculations once more with more recent data and for more production locations.

Two individual substances notified

Overig

Grootte
204KB