Risk assessment for exposure to chromium (VI) on premises of Dutch Railways (NS)/NedTrain

Risk assessment for exposure to chromium (VI) on premises of Dutch Railways (NS)/NedTrain

Go to abstract

Samenvatting

In oude verflagen van sommige treinen zit de schadelijke stof chroom-6. Door werkzaamheden als schuren of lassen kunnen (oud-)medewerkers van de NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen)/NedTrain met deze stof in contact zijn gekomen. Van chroom-6 is bekend dat de stof bepaalde ziekten kan veroorzaken. In algemene zin is aangetoond dat blootstelling aan chroom-6 longkanker, neus-/neusbijholtekanker, strottenhoofdkanker en maagkanker kan veroorzaken. Daarnaast kan het allergische astma, allergische rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), allergisch contacteczeem, chronische longziekten en neusperforatie veroorzaken. Ook effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind en effecten op de vruchtbaarheid kunnen relevant zijn voor mensen na blootstelling aan chroom-6. Het RIVM heeft onderzocht of de blootstelling in het verleden bij NS/NedTrain de ziekten kan hebben veroorzaakt, of nog in de toekomst kunnen veroorzaken.

De kans op ziekte is groter naarmate iemand meer, vaker of langer is blootgesteld. Het RIVM heeft daarom de blootstelling aan chroom-6 voor verschillende functies bepaald per type bedrijf en locatie in tijdvakken van vijf jaar tussen 1970 tot en met 2020. Daarna is gekeken of deze blootstelling ziekte kan hebben veroorzaakt voor functies waarbij mensen zijn blootgesteld via de luchtwegen, de huid of via de mond.

Het is aannemelijk dat de blootstelling aan chroom-6 bij NS/NedTrain bepaalde typen kanker en allergische reacties kan hebben veroorzaakt. Elke vorm van blootstelling aan chroom-6 kan eraan bijdragen dat deze ziekten ontstaan. Dit geldt ook voor neusperforaties als mensen via hun handen chroom-6 in hun neus kregen. Voor chronische longziekten, effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind en effecten op de vruchtbaarheid kan geen uitspraak worden gedaan. Bij deze effecten bepaalt de duur, frequentie en hoogte van de blootstelling de kans dat een ziekte of aandoening kan ontstaan, maar hierover is niet genoeg informatie bekend.

Abstract

The older layers of paint on some trains contain the harmful substance hexavalent chromium, also known as chromium (VI). Current and former employees of NS/NedTrain may have come into contact with this substance when performing tasks like sanding or welding. Chromium (VI) is known to cause certain illnesses. In general, exposure to chromium (VI) has been proven to cause lung cancer, nose and nasal sinus cancer, laryngeal cancer and stomach cancer. It can also cause allergic asthma, allergic rhinitis (an infection of the mucous membranes in the nose), allergic contact dermatitis, chronic pulmonary disease and nasal septum perforation. In addition, effects on the development of the unborn child and fertility-related effects can be relevant for people who have been exposed to chromium (VI). RIVM has investigated whether the past exposure at NS/NedTrain may have caused these illnesses or is likely to do so in future.

The more intense, more frequent or longer a person's exposure to the substance, the more likely they are to become ill. Exposure to chromium (VI) in connection with various jobs has therefore been classified by the type of business and location, divided into five-year periods between 1970 and 2020. In case individuals were exposed via the respiratory system, skin or mouth while doing their jobs, the next step was to determine, whether this exposure may have resulted in illness.

It is likely that exposure to chromium (VI) at NS/NedTrain has been the cause of certain types of cancers and allergic reactions. Any form of exposure to chromium (VI) may contribute to a person developing these illnesses. This also applies to nasal septum perforation as a result of exposure to chromium (VI) via the air or contacting the nose with
contaminated hands. No conclusions can be drawn with regard to chronic pulmonary diseases, effects on the development of an unborn child and effects on fertility. For these effects, the duration, frequency and intensity of the exposure determine the risk of an illness or condition emerging, and insufficient information is available.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1060 kb