Risk assessment of short-term exposure to high concentrations of mercury from use of natural gas during cooking and use of water boilers

Risk assessment of short-term exposure to high concentrations of mercury from use of natural gas during cooking and use of water boilers

Go to abstract

Samenvatting

Aardgas kan van nature kwik bevatten. Mensen staan aan kwik bloot als ze op gas koken of, wat niet zo vaak meer voorkomt, in de keuken een waterboiler gebruiken. Dit zijn in de praktijk kortdurende ‘pieken’. Het RIVM is gevraagd om te beoordelen of de blootstelling aan kwik veilig is tijdens dagelijkse piekmomenten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft berekend. Daaruit blijkt dat deze blootstelling niet schadelijk is voor de gezondheid. Daarvoor zijn de concentraties kwik in aardgas (veel) te laag.

De NAM berekende de blootstelling in 2014. Vanwege onrust onder consumenten is het RIVM gevraagd om de kwaliteit van de NAM-berekeningen te toetsen en te beoordelen of de piekblootstelling aan kwik risico’s heeft. De NAM ging ervan uit dat mensen elke dag op drie piekmomenten blootstaan aan kwik, tijdens het koken op gas of het gebruik van de waterboiler in de keuken. Het RIVM concludeert dat de piekblootstelling aan kwik goed is berekend en voor zijn risicobeoordeling kan worden gebruikt.

Voor de risicobeoordeling heeft het RIVM de wetenschappelijke literatuur over de schadelijke effecten van kwik op de gezondheid bekeken. De belangrijkste effecten die een te hoge piekblootstelling aan kwik kan veroorzaken, zijn neurologisch van aard, waaronder effecten op de hersenen, trillende lichaamsdelen, motorische effecten en effecten op gedrag(sontwikkeling). Deze effecten worden dus niet verwacht bij de onderzochte piekblootstellingen van kwik in aardgas. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Abstract

Mercury can be naturally present in natural gas. People who have a natural gas cooker or a water boiler in their kitchen (the latter is less common these days) are exposed to mercury when they use these appliances. In practice, such exposure happens during brief ‘peaks’. RIVM was asked to assess the health risks of exposure to mercury during such daily peak moments, as calculated by the Netherlands’ national oil and gas company (NAM). The results show that this exposure is not harmful to health, as mercury concentrations in natural gas are far too low.

NAM’s exposure calculations date from 2014. Due to consumer concerns, RIVM was asked to evaluate the quality of the NAM calculations and assess if there were any risks associated with exposure to mercury during daily peak moments. For its calculations, NAM assumed that people were exposed to mercury at three peak moments on a daily basis whilst cooking on natural gas or using a water boiler in their kitchen. RIVM found that NAM’s calculations of peak exposure to mercury were correct and could be used for its risk assessment.

RIVM’s risk assessment included a review of the scientific literature about mercury’s harmful effects on health. The main effects associated with a too-high peak exposure to mercury are neurological and include effects on the brain, tremors, motor effects and effects on behaviour or behavioural development. As stated above, however, these effects are not expected to occur during the investigated peak moments of exposure to mercury in natural gas.

This study was commissioned by the Dutch State Supervision of Mines (SodM).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM