Risk assessment associated with short-term occupational exposure to asbestos

Risk assessment associated with short-term occupational exposure to asbestos

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 30-03-2022 op pagina 40

Asbest is kankerverwekkend en kan onder andere longkanker en borst- en longvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken. Sinds 1993 is het verboden om asbest te gebruiken. Toch gebeurt het soms dat werknemers per ongeluk een korte periode blootstaan aan te hoge concentraties. Bijvoorbeeld als ze werken met oudere materialen waar nog asbest in zit. Een te hoge concentratie betekent meer dan 2000 asbestvezels per kubieke meter lucht. Deze beroepsmatige norm is bepaald vanuit de gedachte dat een werknemer 40 jaar lang, 5 dagen per week, 8 uur per dag werkt en aan asbest kan blootstaan. Als iemand korter met asbest in aanraking komt, wordt de norm vergeleken met de duur van deze blootstelling. Daarmee wordt aangenomen dat het risico van blootstelling aan asbestvezels gedurende 1 jaar, 40 maal kleiner is dan blootstelling aan diezelfde concentratie asbestvezels gedurende 40 jaar. Bij deze methode wordt aangenomen dat een hoge blootstelling aan asbestvezels in een korte periode (minder dan een jaar) dezelfde kans op longkanker/mesothelioom geeft als het inademen van dezelfde hoeveelheid vezels verspreid over een veel langere periode (40 jaar). Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Het RIVM heeft daarom deze aanname onderzocht voor twee soorten asbest: chrysotiel en amfibool. Chrysotiel asbest komt in Nederland het meeste voor. Amfibool asbest is veel minder vaak gebruikt in Nederland (in 10-20 procent van de toepassingen).

De huidige methode geeft een redelijke schatting van de kans op ziekte bij een korte blootstelling aan chrysotiel. Er blijkt geen aanleiding te zijn om een andere methode te gebruiken. Bij amfibool is het belangrijk om ook de leeftijd waarop iemand wordt blootgesteld mee te nemen bij de inschatting. Tot nu toe wordt alleen naar de hoeveelheid ingeademde asbestvezels gekeken. Blootstelling aan amfibool asbest geeft een grotere kans op mesothelioom en daarbij duurt het veel langer (meer dan 30 jaar) voordat mensen ziek worden. Als de leeftijd niet wordt meegenomen, dan wordt de kans op ziekte onderschat bij een blootstelling aan amfibool asbest op jonge leeftijd. Op een latere leeftijd wordt die kans juist overschat. Het RIVM heeft deze literatuurstudie gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Abstract

This report contains an erratum d.d. 30-03-2022 on page 40

Asbestos is carcinogenic and can cause such diseases as lung cancer and mesothelioma. The use of asbestos has been prohibited since 1994. Nevertheless, employees sometimes find themselves exposed to high concentrations for a short period of time, such as when working with older materials that still contain asbestos. An excessively high concentration means more than 2,000 asbestos fibres per cubic metre of air.

This control limit assumes that an employee will work 8 hours a day and 5 days a week for 40 years and could potentially be exposed to asbestos. If an individual is exposed to asbestos for a shorter period of time, then the limit is compared with the duration of exposure. This enables the probability of disease to be calculated.

This method assumes that high exposure to asbestos fibres over a short period of time (less than a year) is as likely to cause lung cancer/mesothelioma as inhaling the same quantity of fibres over a much longer period (40 years). Whether or not this assumption is accurate is unclear, however. That is why the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) studied the assumption for two types of asbestos: chrysotile and amphibole. Chrysotile asbestos is the most common form in the Netherlands. Amphibole asbestos is much less commonly used in the Netherlands (in 10-20% of cases).

The current method provides a fair estimate of the probability of disease in the event of short-term exposure to chrysotile. No grounds for adopting a different method were found.

In the case of amphibole, it is important for the age of the person exposed to be factored into the estimate as well. To date, only the quantity of asbestos fibres inhaled has been considered. There is a higher chance of developing mesothelioma if exposed to amphibole asbestos, and it takes much longer (in excess of 30 years) to fall sick.

Failure to factor in age will result in underestimating the probability of disease in cases of exposure to amphibole asbestos at a young age. By contrast, the probability will be overestimated in cases of exposure at an older age.
The Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) tasked RIVM with carrying out this literature study.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
619 kb