Go to abstract

Samenvatting

Patiƫnten worden steeds vaker thuis met complexe medische technologie behandeld. Hierdoor verbetert de kwaliteit van hun leven en worden kosten van bijvoorbeeld een verblijf in een ziekenhuis bespaard. Er zijn echter ook risico's aan verbonden, omdat dergelijke apparatuur oorspronkelijk niet voor thuisgebruik is ontworpen en er bij mensen thuis niet continu professionele zorgverleners aanwezig zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben eerder aanbevelingen gedaan om verbeteringen tot stand te brengen voor drie vormen van complexe medische technologie: thuisbeademing, nierdialyse voor thuis, en het gebruik van infuusapparatuur thuis. Uit het vervolgonderzoek in dit rapport blijkt dat deze aanbevelingen voor een deel zijn opgevolgd. Er zijn echter ook risico's die nog niet voldoende worden ingeperkt. Een voorbeeld van een verbetering is de zogeheten veldnorm die is opgesteld voor chronische beademing. Hierin staan de minimale eisen voor de behandeling thuis beschreven. Daarnaast worden centra die zijn opgericht om mensen die thuis dialyseren te begeleiden tegenwoordig gecertificeerd. Er zijn echter ook nog enkele aandachtspunten. Zo worden niet altijd thuiszorgmedewerkers met de juiste deskundigheid ingezet. Verder krijgen patiƫnten en mantelzorgers soms onvoldoende begeleiding tijdens de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook ontbreekt regelmatig de noodzakelijke duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn bij een thuisbehandeling namelijk veel partijen betrokken: naast de mantelzorger bijvoorbeeld ook de specialist, huisarts, apotheek, thuiszorg en zorgverzekeraar.

Abstract

More and more patients are being treated with complex medical technology at home. This improves their quality of life and reduces costs of for example a hospital stay. However, it may also imply several risks, since such equipment is not originally designed for home use and a professional caregiver is not continuously present at home. Therefore, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Dutch Health Care Inspectorate (IGZ) formulated recommendations on reducing the risks of three types of complex medical technologies: home mechanical ventilation, home dialysis and infusion therapy at home. Further research shows that part of these recommendations have been adhered to. However, some risks have not yet been sufficiently restricted.

An example of an improvement is the so-called field standard which is published for chronic mechanical ventilation. This field standard describes the minimum requirements for the treatment at home. In addition, the centers that have been established to assist people who dialyze at home are currently being certified.

However, there are still a number of risks that are not sufficiently reduced by control measures. For instance, home care professionals with the appropriate expertise for specific patient treatments are not always available. Also, patients and laypersons are insufficiently guided during transfer from hospital to home. In a case of home treatment many parties are involved: alongside a layperson, for example a specialist, general practitioner, pharmacist, homecare staff, health insurer. However, the necessary clarity about who is responsible for which tasks is regularly lacking.

Resterend

Grootte
822KB