Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met imidacloprid in contact komen via het drinken van water dat uit oppervlaktewater wordt gemaakt, via het eten van vis waarin de stof zich heeft opgehoopt en via zwemmen. Voor elk van deze drie blootstellingsroutes is een risicoschatting gemaakt. Uitgangspunt is de Acceptable Daily Intake (ADI), dit is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Bij de gemeten concentraties is er geen risico voor de mens. De beoordeling beperkt zich tot imidacloprid en gaat niet in op de mogelijke gelijktijdige aanwezigheid van andere stoffen in het water. Eventuele risico's voor het waterecosysteem vallen eveneens buiten deze opdracht.

Abstract

RIVM has evaluated the risks for humans resulting from the presence of imidacloprid in surface water. Imidacloprid is an insecticide that has been detected in surface water in levels exceeding the current Dutch water quality standards. People may be exposed to imidacloprid by drinking water that is abstracted from surface water, by consumption of fish which may have taken up the compound, or by swimming. The risk resulting from each of these exposure routes is evaluated using the Acceptable Daily Intake (ADI). The ADI is the amount that may be taken up on a daily basis without causing negative effects on human health. Considering the observed concentrations in surface water there is no risk for humans. This assessment is limited to imidacloprid, other compounds that might be present at the same time are not taken into consideration. Potential risks to the ecosystem are also outside the scope of this evaluation.

Overig

Grootte
399KB