The risks of PFAS (including F-gases) emissions – summary of the substantiation of the REACH restriction proposal

The risks of PFAS (including F-gases) emissions – summary of the substantiation of the REACH restriction proposal

Go to abstract

Samenvatting

Veel per- en polyfluoralkylstoffen ( PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)) zijn schadelijk voor mens en milieu en kunnen door de industrie worden uitgestoten. Vijf Europese landen, waaronder Nederland, hebben in 2023 een voorstel ingediend om Europees de productie, handel en het gebruik van deze stoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit heet het PFAS restrictiedossier voor de Europese stoffenwetgeving REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Hiervoor is onder andere een technisch wetenschappelijke beoordeling gemaakt van de risico’s van deze stoffen voor mens en milieu.

De risicobeoordeling is in het Engels geschreven. Het RIVM heeft daar nu een Nederlandse samenvatting van gemaakt. Dit is gedaan om de verzamelde kennis in het restrictiedossier beter toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor vergunningverlening. Het voorstel richt zich op de hele groep van PFAS om te voorkomen dat de ene PFAS door een andere wordt vervangen. Onder deze groep vallen ook een aantal gefluoreerde gassen die bijdragen aan klimaatverandering: F-gassen.

Dit document vat onder andere de gevaarlijke eigenschappen van PFAS samen, evenals de schadelijke effecten als mens en milieu blootstaan aan deze stoffen. Een belangrijke eigenschap van PFAS is dat ze niet of nauwelijks afbreken in mens en milieu (persistent). Verder kunnen de stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens: ze kunnen onder andere invloed hebben op de hormoonhuishouding, het immuunsysteem en op verschillende organen, zoals de lever. Het restrictievoorstel geeft ook genoeg wetenschappelijke informatie om de PFAS als één groep te beschouwen. Dat betekent dat niet voor elke PFAS een aparte risicobeoordeling nodig is.

De wetenschappelijke informatie in het voorstel maakt volgens de vijf landen het belang duidelijk om ervoor te zorgen dat de blootstelling aan PFAS niet groter wordt. Want met elke uitstoot groeit de hoeveelheid PFAS in het milieu, wat uiteindelijk zorgt voor onomkeerbare schade voor mens en milieu.

Abstract

Many per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are hazardous for humans and the environment and can be emitted by industry. In 2023, five European countries, including the Netherlands, submitted a proposal to restrict the manufacture, placing on the market and use of PFAS. This is called the PFAS restriction dossier under the European chemicals legislation REACH. This dossier includes a technical scientific assessment of the risks of these substances to humans and the environment.

The risk assessment is available in English only. The RIVM has now prepared a summary in Dutch, to make the available knowledge in the restriction dossier accessible to the Dutch audience, for example for permit issuers. The restriction proposal covers the whole group of PFAS substances in order to regrettable substitution of one PFAS by another. The group of PFAS includes several fluorinated gases that contribute to climate change: F-gases.

This document summarises the hazardous properties of PFAS and the harmful effects when humans and the environment are exposed to these substances. A shared characteristic of PFAS is that they do not fully break-down in humans and the environment. Furthermore, PFAS may be harmful to the health of humans, such as by disrupting the endocrine system, being harmful to the immune system or to various organs, such as the liver. The results provide sufficient scientific information to consider PFAS as one group. This implies that there is no necessity to provide a risk assessment for each PFAS individually.

Based on the scientific information in the proposal, the five countries underscore the importance of limiting exposure to PFAS. With every additional emission, the amount of PFAS in the environment accumulates, hence causing ultimately irreversible damage to humans and the environment.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
314 kb