Risks of painkillers in surface water. Choices in use based on environmental effects

Risks of painkillers in surface water. Choices in use based on environmental effects

Go to abstract

Samenvatting

Resten van medicijnen kunnen via de urine en ontlasting in het oppervlaktewater terechtkomen. Daar kunnen ze schadelijk zijn voor de organismen die erin leven. Het is daarom belangrijk dat er minder medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor medicijnen die het oppervlaktewater het minst belasten. Zowel de zorgsector als de watersector heeft behoefte aan informatie hierover. De zorgsector en patiënten kunnen daarmee bewuste keuzes maken.

Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre vijf pijnstillers die zonder recept te koop zijn het oppervlaktewater belasten. Hierbij is gekeken wat het voor het oppervlaktewater betekent als een pijnstiller door een andere wordt vervangen.

Vooral de hoeveelheden diclofenac in oppervlaktewater kunnen schadelijk zijn voor dieren in water. Dit komt vooral door het gebruik van dit middel als gel op de huid. Het grootste deel van de gel spoelt namelijk weg via douchen of het wassen van kleding, waarna het in het oppervlaktewater terecht komt. Wanneer het niet nodig is om NSAID pijnstillers (diclofenac, ibuprofen of naproxen) te gebruiken én kan worden gekozen voor paracetamol of aspirine, heeft dat vanuit het oogpunt van milieurisico’s de voorkeur.

Uitgezocht moet nog worden hoe deze keuze kan worden meegenomen in bijvoorbeeld de richtlijn voor de behandeling van pijn. Deze informeert zorgprofessionals over de keuze van pijnstillers. Daarnaast moet worden uitgezocht hoe de voorlichting over milieurisico’s eruit kan zien voor medicijnen in de vrije verkoop.

Voor dit onderzoek heeft het RIVM berekend hoeveel van de werkzame stoffen van vijf pijnstillers via het riool in het oppervlaktewater terechtkomen. Er is niet gekeken naar andere graadmeters voor milieubelasting zoals de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt bij de productie van de middelen.

Abstract

Through urine and faeces, residues of medicines can end up in surface water, where they may be harmful to the organisms that live there. It is therefore important that fewer medicine residues end up in surface water. One option is to choose medicines that have the lowest impact on surface water. Both the healthcare sector and the water sector need information about this. The healthcare sector and patients can use the information to make informed choices.

RIVM has investigated the impact on surface water of five painkillers, all available without a prescription. In addition, RIVM looked at the consequences for surface water if one painkiller were to be replaced by another.

Particularly the amounts of diclofenac in surface water may be harmful to aquatic water. This is mainly due to the use of this product as a skin gel. Most of the gel is washed away by showering or washing of clothes, after which it ends up in surface water. If it is not necessary to use NSAID painkillers (diclofenac, ibuprofen or naproxen), paracetamol and aspirin are preferred from an environmental risk standpoint.

It remains to be determined how this information can be included in, for example, the guideline for the treatment of pain. This guideline informs healthcare professionals about the choice of painkillers. It is also necessary to investigate what communication on the environmental risks of over-the-counter medicines could look like.

For this study, RIVM calculated how much of the active ingredients of five painkillers end up in surface water through sewage. Other environmental impact indicators, such as the volume of greenhouse gases emitted during the production process, were not taken into account.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1255 kb