Risks of Vibrio infection in bathing water, shellfish production water and shellfish

Risks of Vibrio infection in bathing water, shellfish production water and shellfish

Go to abstract

Samenvatting

Vibrio-bacteriën komen van nature in zout en brak oppervlaktewater voor. Er zijn veel Vibrio-soorten, die verschillende gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Mensen kunnen infecties met Vibrio oplopen door te zwemmen in besmet oppervlaktewater. Ze krijgen dan vooral oor- en wondinfecties door Vibrio alginolyticus. Mensen kunnen ook infecties oplopen door schelpdieren te eten, zoals oesters. Als daar Vibrio parahaemolyticus in zitten, krijgen ze vooral maagdarmklachten.

Uit eerder onderzoek van het RIVM in 2009–2012 bleek dat er verschillende Vibrio-soorten zaten in Nederlands zwemwater en in Nederland gekweekte schelpdieren. Bekend is dat het aantal Vibrio-bacteriën in water toeneemt bij hogere watertemperaturen (18 tot 25 graden Celsius). Hierdoor komen er naar verwachting in de toekomst door klimaatverandering meer Vibrio-bacteriën in het oppervlaktewater.

Om te onderzoeken of dat gaat gebeuren, heeft het RIVM het eerdere onderzoek in 2019–2021 herhaald. Daaruit bleek dat het aantal Vibrio-bacteriën nu nog niet is gestegen. De watertemperatuur verschilde tussen 2009 en 2021 wat per jaar, maar werd per saldo niet steeds hoger. Op alle zwemlocaties zijn dezelfde Vibrio-soorten gevonden als in het eerdere onderzoek. Dat was ook zo op de meeste schelpdierkweeklocaties en in de meeste opgeviste schelpdieren. Net als in het vorige onderzoek kwam Vibrio alginolyticus het meest voor, gevolgd door Vibrio parahaemolyticus. De aantallen bacteriën waren ook ongeveer hetzelfde.

Voor de toekomst (2030 en 2050) zijn de aantallen Vibrio-bacteriën berekend voor verschillende klimaatscenario’s. Als het water warmer wordt, zullen de aantallen in zwemwater en schelpdieren toenemen. Omdat de bacteriën van nature in zout en brak water zitten, is deze stijging niet te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat zwemwaterbeheerders mensen zo nodig informeren over de risico’s bij zwemmen in zeewater. Ook moeten mensen zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen bij het eten van rauwe oesters. Nu en in de toekomst. In de twee onderzoeken zijn zwemlocaties in de Noordzee, Waddenzee en Oosterschelde en schelpdierkweeklocaties in de Noordzee, Waddenzee, Oosterschelde en het Veerse Meer onderzocht. Verder zijn schelpdieren (oesters, mosselen) van deze kweeklocaties onderzocht.

Abstract

Vibrio bacteria naturally occur in salt and brackish surface water. There are many Vibrio species, all of which can cause various health problems. People can contract Vibrio infections by swimming in contaminated surface water. In this case, they mainly contract ear and wound infections due to Vibrio alginolyticus. People can also become infected by eating shellfish, such as oysters. Consumption of shellfish that contain Vibrio parahaemolyticus typically leads to gastrointestinal symptoms.

Previous research by RIVM in 2009–2012 showed that various Vibrio species were present in Dutch bathing water and in shellfish produced in the Netherlands. It is known that the number of Vibrio bacteria in water increases at higher water temperatures (18–25 °C). That is why climate change is expected to result in more Vibrio bacteria in surface water in the future.

To investigate whether this is likely to happen, RIVM repeated the previous study in 2019–2021. The findings showed that the amount of Vibrio bacteria had not yet increased. Water temperatures varied somewhat over the years between 2009 and 2021, but did not increase overall. The same Vibrio species were found at all bathing sites as in the previous study. This was also the case at most shellfish production sites and in most shellfish harvested. As in the previous study, Vibrio alginolyticus was the most common strain, followed by Vibrio parahaemolyticus. The bacteria counts were about the same as well.

RIVM calculated the number of Vibrio bacteria for different climate scenarios in the future (2030 and 2050). If the water gets warmer, the bacteria counts in bathing water and shellfish will increase. Because the bacteria are naturally present in salt and brackish water, this increase cannot be prevented. That is why it is important for managers of bathing water sites to inform people about the risks of swimming in the sea, when necessary. People should also be aware of the risks of eating raw oysters. Now and in the future.

The two studies examined bathing sites in the North Sea, Wadden Sea and Eastern Scheldt, and shellfish production sites in the North Sea, Wadden Sea, Eastern Scheldt and Lake Veere. Shellfish (including oysters and mussels) from these farming sites were examined as well.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2686 kb