Risk assessment for PFAS in the recreational water Berkendonk in Helmond

Risk assessment for PFAS in the recreational water Berkendonk in Helmond

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in 2018 een voorlopige risicoschatting uitgevoerd voor twee perfluoralkyl-stoffen (PFAS), namelijk PFOA en GenX, in de recreatieplas Berkendonk in Helmond. De voorlopige conclusie was toen dat er geen negatieve effecten zijn voor de gezondheid door te zwemmen in deze plas. Voor de risicobeoordeling zijn toen de gezondheidskundige grenswaarden voor PFOA en GenX gebruikt die het RIVM in 2016 voor deze stoffen bepaalde.

In opdracht van de gemeente Helmond heeft het RIVM dit onderzoek opnieuw gedaan met nieuwe gegevens over PFAS. Ook nu concludeert het RIVM dat mensen aan PFAS worden blootgesteld door te zwemmen in deze recreatieplas. Maar deze blootstelling is zo laag dat deze geen negatieve effecten heeft voor de gezondheid. Voor dit onderzoek is de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS gebruikt én uitgebreidere informatie over de hoeveelheid PFAS in recreatieplas Berkendonk.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA heeft in 2020 een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde bepaald. De nieuwe grenswaarde is lager, en dus strenger. Nieuwe wetenschappelijke informatie was daar de aanleiding voor. De stoffen kunnen al bij een lagere blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid.

PFAS horen tot een groep van chemische stoffen die door mensen gemaakt is en van nature niet voorkomt in het milieu. Dit onderzoek en de conclusie gaan alleen over de mogelijke risico’s van een blootstelling aan PFAS door zwemmen.

Mensen kunnen ook via andere bronnen aan PFAS worden blootgesteld, zoals voedsel, drinkwater, lucht. Al deze bronnen dragen bij aan de totale blootstelling aan PFAS. De risico’s van de totale blootstelling aan PFAS valt buiten de scope van dit onderzoek.

Abstract

In 2018, RIVM carried out a provisional risk assessment for two perfluoroalkyl substances (PFAS), namely PFOA and GenX, in the recreational water Berkendonk in Helmond. The provisional conclusion at the time was that swimming in this water would not have any negative health effects. The risk assessment then used the health-based guidance values for PFOA and GenX that RIVM determined for these substances in 2016.

At the request of the municipality of Helmond, RIVM has conducted this study again with new data about PFAS. Once again, RIVM concludes that people swimming in this recreational water are exposed to PFAS. That exposure is however so low that it has no negative effects on health. This study used the new health-based guidance value for PFAS as well as more extensive information about the amount of PFAS in the Berkendonk recreation area.

The European Food Safety Authority (EFSA) determined a new health-based guidance value in 2020. The new limit value is lower, i.e. stricter, triggered by new scientific information. The substances in question can be harmful to health even at low exposure levels.

PFAS belong to a group of chemical compounds that are man-made and do not occur naturally in the environment. This study and its conclusion only address the potential risks of exposure to PFAS through swimming.

People can also be exposed to PFAS through other sources such as food, drinking water and air. All these sources contribute to the overall PFAS exposure. The risks of total PFAS exposure levels are beyond the scope of this study.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
770 kb