Go to abstract

Samenvatting

De voeding van peuters en kleuters in Nederland is veilig voor wat betreft de blootstelling aan fumonisine B1, deoxynivalenol, patuline (gifstoffen veroorzaakt door schimmelgroei), nitraat en organofosfor-bestrijdingsmiddelen. Voor dioxines (vooral aanwezig in dierlijke vetten) bestaat er een beperkte kans dat er een negatief gezondheidseffect optreedt. Ook voor acrylamide (aanwezig in gebakken en gefrituurde producten) is er een kans dat een negatief gezondheidseffect optreedt in peuters en kleuters. Echter de grootte van deze kans kan niet worden geschat. Voor aflatoxine B1 en ochratoxine A (beide ook gifstoffen veroorzaakt door schimmelgroei) kon niet worden beoordeeld of de voeding veilig is voor peuters en kleuters. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid. Voor acrylamide, aflatoxine B1, dioxines en ochratoxine A is aanvullend onderzoek nodig om de risicobeoordeling te verfijnen. De meest belangrijke elementen hiervoor zijn het genereren van 1) representatieve concentratiedata van aflatoxine B1 and ochratoxine A in de voeding, en 2) kennis over het schadelijke effect van acrylamide. Het doel van dit rapport was om de inname van een groep stoffen, en het mogelijk daarmee samenhangende gezondheidsrisico, te berekenen in peuters en kleuters in Nederland. Hiervoor zijn consumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling onder peuters en kleuters gecombineerd met monitoringgegevens van concentraties van de onderzochte stoffen in producten. Met behulp van de aanwezige literatuur op toxicologiegebied is vervolgens het gezondheidsrisico voor de kinderen geschat.

Abstract

The diet of children aged 2 to 6 years in the Netherlands is safe regarding the exposure to fumonisin B1, deoxynivalenol, patulin (toxic compounds produced by fungi), nitrate and organophosphorus pesticides. For dioxins, that are mainly present in animal fats, there is a limited probability that an adverse health effect will occur. For acrylamide, that is present in baked and fried foods, there is also a probability of an adverse health effect occurring in young children. However, the extent to which this could happen is as yet unclear. For aflatoxin B1 and ochratoxin A (both also toxic compounds produced by fungi) it was not feasible to determine whether or not adverse health effects occur in this age group.
These are the results of a study performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the RIKILT-Institute of Food Safety. For acrylamide, aflatoxin B1, dioxins and ochratoxin A, more research is needed to refine the risk assessment. The most important requirements for this purpose are the generation of representative concentration data for aflatoxin B1 and ochratoxin A in food and a better understanding of the toxicological effect of acrylamide.
The aim of the study described in this report was to assess the dietary exposure and the related possible health risk, to a selected group of compounds in young children in the Netherlands. For this purpose, food consumption data from the Dutch National Food Consumption Survey 2005/2006-Young children were linked to data on the concentration of these compounds in foods. The health risk of children was subsequently assessed with the help of the available literature regarding the toxicology of these compounds.

Overig

Grootte
2.29MB