Go to abstract

Samenvatting

Bij de risicobeoordeling en regulering van chemische stoffen wordt uitsluitend rekening gehouden met de schadelijke effecten van afzonderlijke stoffen. In de praktijk wordt de mens echter blootgesteld aan talloze stoffen tegelijk ('mengsels'). Dit gebeurt vooral via voedsel, maar kan ook op andere manieren zoals door inademing of via de huid. Geringe, nog onschadelijke effecten van afzonderlijke stoffen kunnen schadelijk worden als ze bij elkaar worden opgeteld. Verschillende nationale en internationale regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hebben onderkend dat de risico's van deze gelijktijdige blootstelling aan verschillende stoffen moeten worden onderzocht. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht welke initiatieven de afgelopen jaren zijn ondernomen om methodieken te ontwikkelen die de mogelijke gezondheidsrisico's van mengsels weergeven. Eén daarvan is afkomstig van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) waaraan het RIVM bijdraagt met modelberekeningen. De EFSA-methode bevat echter nog veel onzekerheden en is specifiek ontworpen voor effecten van mengsels van bestrijdingsmiddelen die via voedsel worden opgenomen. Het is vooralsnog onduidelijk of de methode ook geschikt is voor andere stofgroepen zoals allergenen, en stoffen die niet via voedsel, maar door de lucht of via de huid in het lichaam terechtkomen. Momenteel wordt onderzocht hoe deze EFSA-methode kan worden verfijnd door de bestaande gegevens over blootstelling aan en schadelijkheid van stoffen aan te vullen met nieuwe metingen die zijn gebaseerd op celkweekmodellen. RIVM voert dit onderzoek in samenwerking met internationale partners uit.

Abstract

Presently, risk assessment and regulation of chemical compounds is based on adverse health effects of single compounds only. However, in daily life, people are exposed to many compounds simultaneously ('mixtures'). Exposure is mainly via food, but other routes are also occur, e.g. by inhalation or via the skin. In this way, minimal, non- adverse effects can add to adversity. Several regulatory bodies, at the national and international level, including the EU Commission and the World Health Organization (WHO) have acknowledged that the risks of such combined exposures should be investigated.

RIVM has made an inventory of recent initiatives to develop methods and strategies for the assessment of health risks of mixtures. One such a strategy was developed by the European Food Safety Authority (EFSA), to which RIVM contributed with model calculations. The EFSA strategy, however, still has many uncertainties and was specifically developed in the context of exposure to pesticides via the food. It is unclear whether the method also can be applied for other groups of chemicals such as allergens, and for other exposure routes.

Presently, it is investigated how this EFSA method can be refined, through addition of further data on exposure and toxicity as derived from cell culture models. This research is conducted by a consortium of RIVM and international partners.

Overig

Grootte
356KB