Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 12-10-2017 op de laatste pagina In deze strategie staan de ambities van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) voor de komende jaren beschreven. Het gaat hierbij om de veranderingen die het CIb noodzakelijk acht; het is niet zozeer een opsomming van activiteiten. Dankzij inspanningen voor preventie- en vaccinatieprogramma’s is er in Nederland relatief weinig ziekte en sterfte als gevolg van infectieziekten. Wel zijn er belangrijke uitdagingen. De opkomst van antibioticaresistentie is zorgwekkend en vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak. Daarnaast is het succes van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) niet vanzelfsprekend: om het brede draagvlak onder ouders en professionals te behouden is het noodzakelijk dat om voortdurend te blijven investeren in het programma en de communicatie met professionals en het publiek. Verder is het belangrijk inzicht te hebben in zoönotische bedreigingen (ziekten die van dier op mens overgaan). Ook is het aantal mensen met een seksueel overdraagbare aandoeningen bij ‘hoogrisicogroepen’, zoals prostituees en drugsgebruikers, gestegen waardoor inspanningen om ze te voorkomen belangrijk blijven. Om infectieziekten goed te kunnen bestrijden is het bovendien van belang inzicht te hebben in nationale en internationale trends en veranderingen op dit gebied. In organisatorisch opzicht gaat het om een verdere verbetering van de structuur waarmee infectieziekten worden bestreden. Ten slotte is een goede wisselwerking van belang tussen de nationale en internationale activiteiten van het CIb.

Abstract

This strategy describes the ambitions of the Centre for Infectious Disease Control (CIb) for the coming years. It concerns the changes that the CIb considers to be necessary, rather than a summary of activities.

Thanks to the efforts made by prevention and vaccination programmes, in the Netherlands there is relatively little disease and death as a result of infectious disease. However, there continue to be some important challenges. The rise of resistance to antibiotics is worrying and calls for an integral and coordinated plan of action. In addition, the success of the National Immunisation Programme (NIP) is not guaranteed: in order to maintain sustainable support from parents and professionals, it is necessary to continually invest in the programme and in communication with professionals and the public.

Furthermore, it is important to gain insight into zoonotic threats (i.e. diseases that can be transferred from animals to humans). The number of people with sexually transmitted diseases in high risk groups such as prostitutes and drug users has also risen and it is very important that efforts to prevent these are continued. In order to control infectious diseases properly, it is also important to have insight into national and international trends and changes in this area.

In terms of organisation, the aim is to further improve the structure within which infectious diseases are managed. In conclusion, good interaction between the national and international activities of the CIb is very important

Overig

Grootte
619KB