Spatial SCBA Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Where is the application of pressure drainage profitable from a societal perspective?

Spatial SCBA Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Where is the application of pressure drainage profitable from a societal perspective?

Go to abstract

Samenvatting

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om in 2030 de uitstoot van CO2 in de veenweidegebieden van Nederland te verlagen. In deze gebieden wordt het veen drooggelegd, zodat het geschikt is voor land-bouw. Door veengebieden droog te leggen, daalt de bodem en komt er CO2 vrij. Dat komt doordat het veen wordt blootgesteld aan zuurstof en langzaam verbrandt (oxidatie).

Nieuwe drainagetechnieken kunnen ervoor zorgen dat er minder CO2 vrijkomt. Een voorbeeld is drukdrainage op landbouwpercelen aan te leggen. Met een ondergronds buizenstelsel kan de grondwaterstand van landbouwpercelen beter worden verhoogd en verlaagd. Door in droge perioden de grondwaterstand te verhogen, komt het veen minder in contact met zuurstof, daalt de bodem minder en komt er minder CO2 vrij.

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een gebied met bijna 15.000 hec-tare veenweidegebied. In dit gebied zoekt de provincie Zuid-Holland naar een nieuwe balans tussen landbouw, bodemdaling en CO2-uitstoot. Het RIVM heeft uitgerekend of de voordelen van drukdrainage in dit ge-bied opwegen tegen de kosten.

Dit blijkt op bijna 4.000 hectare van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zo te zijn. De bodemdaling vermindert daar door drukdrainage met 50 tot 75 procent, net als de CO2-uitstoot. Ook maakt de maatregel het ge-bied aantrekkelijker voor weidevogels, zoals grutto's, kieviten en schol-eksters. Drukdrainage heeft meer voordelen, zoals minder kosten voor waterzuivering en waterbeheer. Een nadeel van de hogere grondwater-stand is dat er minder gras kan worden geproduceerd.

Het RIVM heeft op basis van de analyse een kaart gemaakt die per land-bouwperceel aangeeft wat de voordelen van drukdrainage zijn. De pro-vincie wil als proef 250–500 hectare drukdrainage in het veenweidege-bied gaan aanleggen. Op basis van deze kaart kunnen percelen worden gekozen waar dat het beste kan. De grootste onzekerheden in de berekeningen zijn de prijs die in de toekomst voor CO2 wordt berekend en de kosten om de drainage aan te leggen en te beheren.

Abstract

In the Netherlands, the Climate Agreement includes measures to reduce CO2 emissions in peat meadow areas by 2030. In these areas, the peat is drained to make it suitable for agriculture. When peatlands are drained the soil subsides while releasing CO2. This occurs because the peat is exposed to oxygen and oxidizes slowly.

New drainage techniques can reduce CO2 emission. An example is the installation of pressure drainage on agricultural plots. An underground pipe system allows the groundwater level of agricultural land to be raised and lowered more effectively. Raising the groundwater level dur-ing dry periods will bring the peat into less contact with oxygen, reduce soil subsidence and CO2 emissions.

The Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is an area with almost 15.000 hec-tares peat meadows. In this area, the province of South Holland is look-ing for a new balance between agriculture, soil subsidence and CO2 emissions. To support this goal, RIVM has calculated whether the bene-fits of pressure drainage in this area outweigh the costs.

This appears to be the case for almost 4,000 hectares in the Alblass-erwaard-Vijfheerenlanden region. The use of pressure drainage causes the soil here to subside 50 to 75 percent less, with a corresponding re-duction in CO2 emissions. The measure also makes the area more at-tractive for farmland birds such as black-tailed godwits, lapwings and oystercatchers. Pressure drainage also offers other advantages, such as lower costs for water purification and water management. One disad-vantage of the higher groundwater level is that less grass can be produced.

Based on the analysis, RIVM has made a map that shows the ad-vantages of pressure drainage for each agricultural plot on peat soil. As a pilot project, the province wishes to install 250 – 500 hectares of pres-sure drainage in the peatland area. The most appropriate plots can be selected on the basis of this map. The greatest uncertainties in the cal-culations are the price for CO2 that will be calculated in the future and the costs of installing and managing the pressure drainage system.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu