Collectively measuring noise and perceptions around Schiphol Airport. An exploratory citizen science study into short-term nuisance in the context of the Programmatic Approach to Measuring Aircraft Noise

Collectively measuring noise and perceptions around Schiphol Airport. An exploratory citizen science study into short-term nuisance in the context of the Programmatic Approach to Measuring Aircraft Noise

Go to abstract

Samenvatting

Met citizen science doen burgers en wetenschappers samen onderzoek. Burgers doen bijvoorbeeld zelf metingen of verzamelen informatie. Dit kan een aanvulling zijn op gangbare onderzoeken om hinder door vliegtuiggeluid te bepalen. In deze onderzoeken wordt vooral gekeken naar de gevolgen van langdurige blootstelling. Citizen science geeft waardevol inzicht in hinder op de korte termijn (per dagdeel).

Het RIVM heeft met citizen science-onderzoek de invloed van andere onderdelen van de blootstelling onderzocht. Dit geeft meer inzicht in de kortetermijnhinder. Het onderzoek bevestigt dat de mate van hinder door vliegtuigen niet alleen wordt bepaald door het geluidniveau. Ook andere factoren hebben daar invloed op, zoals het aantal vliegtuigpassages per uur of het aantal luide passages van vliegtuigen.

Vernieuwend aan het onderzoek is dat gegevens met een app worden verzameld. Hiermee kunnen burgers makkelijk gegevens doorgeven, waardoor snel veel gegevens verzameld kunnen worden. De app maakt het mogelijk om op een efficiënte manier onderzoek met korte vragenlijsten te herhalen. Dit kan beleidsmakers veel waardevolle inzichten geven.

Er blijken mogelijkheden te zijn om de kwaliteit van de door de deelnemers verzamelde data te verbeteren. In dit onderzoek is er maar bij een beperkte groep deelnemers onderzoek gedaan. Met meer deelnemers kan hinder nog beter onderzocht worden. Daarnaast moet de plaats waar de meetpunten van de deelnemers staan zorgvuldiger worden gekozen. Want het is belangrijk dat andere geluidbronnen, zoals auto’s, de metingen van vliegtuiggeluid zo min mogelijk beïnvloeden.

Voor het onderzoek gaven twee groepen van veertien mensen vier keer per dag informatie door over de mate waarin zij, terugkijkend op een dagdeel, gehinderd waren. Bovendien gaven zij onder meer het aantal vliegtuigen aan en hoe hoog het geluidniveau naar hun idee was. Deze resultaten zijn vergeleken met data van overkomende vluchten. Het onderzoek is gedaan met mensen die aan hard geluid door vliegtuigen blootstaan of daar gevoeliger op reageren.

Abstract

In ‘citizen science’, citizens and scientists conduct research together. For example, citizens take measurements or collect data themselves. This can be additional research to supplement regular studies into the levels of nuisance caused by aircraft noise. The main focus in those studies is on the consequences of long-term exposure. Citizen science produces valuable insights into short-term nuisance (per part of the day). RIVM has used citizen science to study the influence of other aspects of exposure, giving us more insight into short-term nuisance. The research has confirmed that the nuisance caused by aircraft does not only depend on the amount of noise they produce. Other factors also play a role, such as the number of aircraft movements per hour and the number of loud aircraft passages.

What is innovative about this research is that the data are collected using an app. This makes it easy for citizens to transmit data, allowing a great deal of information to be collected in a short period of time. The app also makes it possible to repeat short surveys in an efficient way, which generates many valuable insights for policymakers.

The quality of the data collected by participants can be improved in several ways. This particular study involved research among only a limited group of participants. If more participants are found, nuisance can be studied even more effectively. In addition, the locations of the participants’ measurement points need to be chosen more carefully. This is because interference from sound sources, such as cars, with the aircraft noise measurements must be kept to a minimum.

In this study, two groups of 14 people each transmitted data 4 times a day about the level of nuisance they had experienced during the preceding part of the day. They also provided data about numbers of aircraft and their estimate of the level of noise involved. These results were compared with actual data of aircraft passages. The participants were people who were exposed to, or more sensitive to, loud noise from aircraft.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
5924 kb