Go to abstract

Samenvatting

RIVM heeft voor drie toekomstscenario's voor de vraag naar drinkwater in 2040 berekend in hoeverre er voldoende productiecapaciteit is om aan die vraag te voldoen. Daaruit blijkt dat er alleen een tekort optreedt bij het scenario met de maximale vraag. Wat de kans op de scenario's is en welke concrete gevolgen ze hebben, is niet in dit onderzoek meegenomen. Wel worden mogelijke oplossingen aangereikt voor het geval zich tekorten voordoen. De drinkwaterbedrijven gaan ervan uit dat zij in 2040 beschikken over een productiecapaciteit van circa 1360 miljoen kubieke meter per jaar. Dit is voldoende om te voldoen aan de te verwachten vraag naar drinkwater volgens het zogenaamde trendscenario. In dit scenario is de ontwikkeling van de afgelopen decennia doorgetrokken naar de toekomst en wordt uitgegaan van een lichte stijging (circa 3 procent) van de vraag naar drinkwater. In dat geval blijkt er op landelijke schaal een reserve beschikbaar van circa 20 miljoen kubieke meter per jaar. Deze reserve is niet evenwichtig verdeeld: bij sommige drinkwaterbedrijven zijn er tekorten, andere beschikken wel over reserves. Bij het scenario met de maximale vraag is er in 2040 een landelijk tekort van circa 300 miljoen kubieke meter per jaar, als er geen maatregelen worden genomen. Dat is circa 20 procent van de te verwachten productiecapaciteit in 2040. De tekorten treden dan bij alle bedrijven op. Een voorbeeld van een oplossing is de inzet van 'strategische grondwatervoorraden'. Hiervoor is in beeld gebracht waar zich in Nederland grondwatervoorraden bevinden die in potentie geschikt zijn voor de productie van drinkwater. Andere mogelijkheden zijn minder water gebruiken, meer water oppompen bij bestaande drinkwaterwinningen, of meer leveringen van gebieden met overschotten naar gebieden met tekorten. De geboden oplossingen zouden gedetailleerder moeten worden uitgewerkt om te kunnen inschatten in welke mate ze kunnen bijdragen aan de noodzakelijke extra capaciteit. De geschetste scenario's zijn uitgewerkt in verband met de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

Abstract

For three scenario's for the drinking water demand in 2040, RIVM calculated if sufficient capacity is available to meet this demand. Only in case of a maximum drinking water demand, insufficient capacity is available. This research did not include the chance that these scenario's actually will take place, or the consequences. Possible solutions are suggested in case a situation with insufficient capacity should occur. Dutch drinking water companies expect that in 2040 they will have available for drinking water production an amount of about 1360 million cubic meter water per year. This is sufficient to meet the drinking water demand according to the so called trend scenario. In this scenario the trend of the last decennia is projected to the future, which results in a slight increase (3%) of the drinking water demand. In that case, a spare capacity of about 20 million cubic meter per year will be available on a national scale. However this spare capacity is not distributed homogenously: some drinking water companies will have deficits, others do have spare capacity available. According to the scenario with a maximum drinking water demand (increase of about 30%) there will be a deficit of about 300 million cubic meters per year on a national scale, if no measures are to be taken. This deficit comes to about 20% of the expected capacity for drinking water production in 2040. In this case none of the drinking water companies will have sufficient capacity available.

An example of a solution is the use of 'strategic groundwater reserves'. Therefore, groundwater reserves in the Netherlands that potentially are suitable for the production of drinking water, were identified. Other possible solutions are a decreasing water consumption, increasing water abstractions at existing drinking water abstraction sites, or transportation of water from areas with spare capacity to areas with deficits. The identified solutions should be described in more detail to be able to assess to what extent they can provide in the extra capacity that is needed.

The three scenario's were developed as part of the National Spatial Planning Strategy for the subsurface in the Netherlands.

Resterend

Grootte
4.24MB