Go to abstract

Samenvatting

In Nederland wordt de kwaliteit van de natuur in de meeste Natura 2000-gebieden beperkt door de hoge stikstofbelasting. Deze hoge belasting is een gevolg van de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak door onder meer verkeer, industrie en landbouw. Deze uitstoot bereikt via de lucht de natuurgebieden en slaat neer op de grond / bodem. De stikstofbelasting zal in de toekomst afnemen door het huidige beleid voor de uitstoot van vooral stikstofoxiden. Een deel van deze daling mag voor economische groei worden gebruikt door nieuwe vergunningen voor bijvoorbeeld stallen en wegen af te geven. Deze afweging wordt via de Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) geregeld, die op 1 juli 2015 van start ging. AERIUS is het rekeninstrument waarmee de initiatiefnemer een vergunning aanvraagt. RIVM heeft in 2015-2016 gefaseerd het beheer van AERIUS op zich genomen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de manier waarop AERIUS werkt correct is. Het gaat hierbij om de manier om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden te verwerken en de modellering van de hoeveelheid stikstof die in de natuurgebieden terechtkomt - nu en in de toekomst. Er zijn geen onverklaarbare verschillen waargenomen ten opzichte van de systemen van het RIVM waarmee voor andere beleidsterreinen gegevens over de luchtkwaliteit worden berekend (de Emissieregistratie, grootschalige concentratie en depositiekaarten, de Monitoringstool en de diverse meetnetten om de concentraties in de lucht te meten). Wel doet het RIVM een aantal aanbevelingen om de verwerking van de emissiegegevens eenvoudiger te maken. Daarnaast constateert het RIVM dat de onderbouwing ontbreekt van een aantal beleidsbeslissingen om voor AERIUS hogere emissies te gebruiken dan voor andere beleidstrajecten, zoals voor de NEC-rapportage (emissieplafonds). Dit geldt vooral voor de emissies van het wegverkeer op het hoofdwegennet en voor de emissies van industrie en scheepvaart in het Rijnmondgebied. Het RIVM heeft dit onderzoek op verzoek van het ministerie van Economische zaken uitgevoerd.

Abstract

In the Netherlands the quality of nature in the 'Natura 2000' areas is - in most cases - limited by a high nitrogen load. This high load is caused by the large emission of nitrogen oxides and ammonia resulting from economic activities in agriculture, traffic, industry and other sources.

The Dutch Nitrogen Action Programme (PAS) was launched to reduce the high nitrogen loads in 'Natura 2000' areas, and at the same time to enable spatial planning and economic development. The PAS went into effect on 1 July 2015, establishing that initiators of economic activities causing nitrogen deposition have to use the AERIUS instrument to calculate the nitrogen load in Natura 2000 areas. The calculation outcomes have to be sent with the application for the permit.

In 2015-2016 RIVM became responsible for the deployment and maintenance of the AERIUS system and for making it available to the users. During this period RIVM checked how the AERIUS system works. This report describes the outcomes of the evaluation and concludes that AERIUS calculation of the nitrogen load on Natura 2000 areas is correct. Firstly, the AERIUS deposition results are in line with the outcomes from modelling air quality based on the same emission data, which are calculated by RIVM for other policy areas. And secondly, AERIUS gives a comparable fit to the concentrations measured with the national monitoring network for ammonia and nitrogen oxides.

This report makes some recommendations to streamline the use of emission data in AERIUS. Furthermore, the report warns about the use of different policy assumptions in the PAS compared to those in other reporting obligations, such as the National Emission Ceiling (EU-NEC directive), which often result in higher emissions in AERIUS. This mainly refers to the emissions from road traffic, and emissions from the industry and international shipping in the Rijnmond area (Rotterdam harbour).

This research was commissioned by the Netherlands Ministry of Economic Affairs.

Resterend

Grootte
8.96MB