Go to abstract

Samenvatting

Na een incident met schadelijke stoffen kan het gewenst zijn om op korte termijn informatie te verzamelen over de getroffenen, hun eventuele gezondheidsklachten en de behoefte van betrokkenen aan zorg. Het gaat hierbij vooral om inzicht in de aard van de klachten en hoeveel mensen daar last van hebben. Om dit inzicht snel en relatief eenvoudig te kunnen verkrijgen is op verzoek van de GGD'en een screeningsvragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst kan tot twee weken na een incident worden ingezet. De screeningsvragenlijst is een basisinstrument. Afhankelijk van het incident moeten enkele vragen worden aangepast aan de specifieke situatie. De vragenlijst kan op verschillende manieren worden afgenomen, schriftelijk, telefonisch en/of per internet. Momenteel wordt bekeken op welke manier de vragenlijst per internet beschikbaar kan worden gesteld, zodat een snelle verzameling en analyse van de gegevens mogelijk is. Inzet van een standaardvragenlijst als deze draagt bij aan de vergelijkbaarheid van gegevens met andere incidenten. Voor de totstandkoming van de screeningsvragenlijst zijn experts geraadpleegd die kennis hebben van onderzoek na incidenten en rampen, evenals deskundigen die ervaring hebben met de inzet van een gezondheidsonderzoek na rampen en incidenten. Advies over het wel of niet inzetten van de screeningsvragenlijst kan worden ingewonnen bij de Expertgroep Nazorg van het RIVM. De tool is namelijk niet voor elk incident een geschikt middel om de gevolgen ervan in kaart te brengen.

Abstract

In the aftermath of an incident involving hazardous substances it may be desirable to rapidly collect information into health status and needs of the affected population. The main information needed are the types of health complaints and the number of people affected. To enable rapid overview and evaluation, an assessment tool was developed, commissioned by the Dutch Municipal Health Authorities (GGD's). It can be used in a period of 2 weeks after an incident. This rapid assessment tool serves as a starting point; depending on the specific incident, some questions should be adapted. The survey can be conducted in different ways; written, by phone and/or on the internet. Currently, it is investigated how to make the tool available on internet, to support rapid collection and analysis of the data. Using such a standardized tool makes it possible to compare results from different incidents. In order to compose this rapid assessment tool, experts in the field of health surveys in the aftermath of incidents and disasters were asked for advice. RIVM's Expert panel on this topic can be consulted on the decision to use the tool following a specific disaster. Per case it needs to be carefully evaluated what is the best way to get insight into the consequences of the specific incident for the affected population.

Overig

Grootte
458KB