Monitoring sexual health in the Netherlands. An exploration of relevant topics and current measurements

Monitoring sexual health in the Netherlands. An exploration of relevant topics and current measurements

Go to abstract

Samenvatting

De Tweede Kamer pleit voor een brede en positieve benadering van seksuele gezondheid in Nederland. Een onderdeel daarvan is seksuele gezondheid vollediger en structureler in beeld te brengen. Dat betekent dat de focus niet alleen moet liggen op seksueel overdraagbare aandoeningen ( soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)’s) en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). De benadering van seksuele gezondheid moet ook aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en genderidentiteit.

Het RIVM heeft daarom verkend welke onderwerpen van seksuele gezondheid wel en niet al worden gemonitord in Nederland. Uitgangspunt hierbij was de brede definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization)). Om deze definitie concreter te maken, heeft het RIVM deskundigen gevraagd welke onderwerpen relevant zijn om seksuele gezondheid breed in beeld te brengen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen onderwerpen op fysiek, emotioneel en sociaal gebied.

Over de meeste onderwerpen is informatie beschikbaar in de huidige metingen van seksuele gezondheid in Nederland. Informatie die nog ontbreekt gaat bijvoorbeeld over een gevoel van veiligheid en zekerheid op seksueel gebied, een positief beeld over de eigen seksuele oriëntatie / genderidentiteit en seksueel zelfvertrouwen.

Het RIVM beveelt aan om met deskundigen tot een definitieve set van onderwerpen te komen om seksuele gezondheid in Nederland volledig in beeld te hebben en te volgen. Deze deskundigen kunnen aangeven welke metingen we daarvoor moeten gebruiken, hoe vaak en bij wie. Door de deskundigen nu alvast te betrekken, heeft het RIVM een eerste stap gezet naar een breed gedragen set van onderwerpen met metingen van seksuele gezondheid.

De huidige informatie over seksuele gezondheid is verspreid over verschillende organisaties en databronnen. Het RIVM beveelt daarom aan de informatie op hoofdpunten op één plek te bundelen in een ‘Monitor Seksuele Gezondheid’.

Abstract

The House of Representatives is arguing for a broad and positive approach to sexual health in the Netherlands. One aspect of this is getting a more complete and structural overview of sexual health, which means the focus should not just be on sexually transmitted infections (STIs) and HIV. The approach to sexual health should also align with social developments, such as attention to sexually transgressive behaviour and gender identities.

That is why RIVM has taken a look at which sexual health topics are already being monitored in the Netherlands and which are not. The starting point was the definition of sexual health used by the World Health Organization (WHO). To make this definition more concrete, RIVM asked experts which topics are relevant to getting a better overview of sexual health. A distinction was made between topics related to physical, emotional and social aspects.

For most of the topics, information is available in the current measurements of sexual health in the Netherlands. The information that is still missing includes, among other things, information about feelings of sexual safety and security, a positive image of one’s own sexual orientation/gender identity and sexual self-esteem.

RIVM recommends working with experts to draw up a definitive set of topics for gaining a complete overview of and monitoring sexual health in the Netherlands. These experts can indicate which measurements should be used for this, how often and with which target group. By already including the experts at this stage, RIVM has taken a first step towards a set of topics for measuring sexual health that his broadly supported.

The current information about sexual health is scattered across multiple organisations and data sources. That is why RIVM recommends collecting the information in broad outline in a single location in a ‘Sexual Health Monitor’.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
963 kb