Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM inventariseert sinds 2008 de signalen over mogelijke risico's op het gebied van leefomgeving en gezondheid die vanuit de wetenschap naar voren komen, de zogeheten milieugezondheidsrisico's. Het gaat hierbij om de kwaliteit van (drink)water, bodem en lucht, maar ook om nanotechnologie, geluid, binnenmilieu, en elektromagnetische velden. Voorbeelden van milieugezondheidsrisico's die in 2014-2015 werden gesignaleerd zijn geluid waar mensen in hun vrije tijd aan blootstaan (zoals popconcerten, mp3-speler) en lichtbronnen met blauw licht. De wetenschappelijk signalen over de milieugezondheidsrisico's worden op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in kaart gebracht. Het ministerie wil vroegtijdig en gestructureerd zicht hebben op deze risico's om tijdig te kunnen handelen. Dit jaar hebben de geraadpleegde experts voor het eerst per signaal een indicatie gegeven van onder andere de omvang en ernst van het risico en de kans dat blootstelling aan het risico effect heeft op de gezondheid. Door deze indicatie kunnen de risico's beter met elkaar worden vergeleken. De inventarisatie geeft geen prioritering aan de verschillende signalen. Een milieugezondheidsrisico wordt als signaal benoemd als het ten minste aan een van de volgende vijf criteria voldoet: er is sprake van een nieuwe blootstelling of de blootstelling neemt toe, het gezondheidseffect neemt toe, er is onrust onder de bevolking, er zijn nieuwe inzichten over bestaande blootstellingen of effecten, of er zijn nieuwe technologische of maatschappelijke ontwikkelingen gaande die milieugezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen.

Abstract

Since 2008, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) consults scientific experts to identify indicators of risks affecting the human environment and human health, so-called 'environmental health risks'. These risks may be related to soil and air quality or the quality of (drinking) water, as well as nanotechnology, noise nuisance, the indoor environment, and electromagnetic fields. Examples of environmental health risks identified in the 2014-2015 survey include leisure noise and blue light sources.

The survey of indicators of environmental health risks is performed at the request of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. The Ministry wants to identify any such risks in a systematic manner and as early as possible, so that appropriate measures can be taken in good time.

This year's survey was the first in which the experts consulted estimated the size and severity of each risk identified, as well as the impact that exposure may have on human health. These estimates allow the risks to be compared more effectively. The survey does not assign priority levels to the various risks identified.

An environmental health risk is designated as an indicator if it satisfies at least one of the following five criteria: new or increased exposure, increased health impact, public concern, new insights into existing exposure or effects, or new technological or societal developments that may be associated with health risks.

Overig

Grootte
525KB