Go to abstract

Samenvatting

Het drinkwater in Nederland was in 2012 van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dit blijkt uit deze rapportage van het RIVM, die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. De resultaten van de meetprogramma's van de drinkwaterbedrijven uit 2012 zijn de basis van het rapport. Net als in 2011 is bij 19 procent van de locaties waar drinkwater wordt geproduceerd, een drinkwaternorm overschreden. In geen geval vormde dat een bedreiging voor de volksgezondheid. De kwaliteitsafwijkingen waren meestal eenmalig. Het betrof parameters als troebeling, ijzer en mangaan die geen directe betekenis hebben voor de volksgezondheid. Op twee productielocaties zijn indicatorbacteriën aangetroffen die aangeven dat er mogelijk ziekmakende micro-organismen in het drinkwater zitten. In het distributienet zijn deze indicatoren op veertien plaatsen aangetoond. In alle gevallen was de aanwezigheid van deze bacteriën van korte duur en gaf deze geen aanleiding tot gezondheidsproblemen. Het is mogelijk dat het drinkwater tijdens werkzaamheden aan het distributienet met bacteriën besmet kan raken. In 73 gevallen is de bewoners van de nabijgelegen woningen geadviseerd het drinkwater voor gebruik te koken. In deze rapportage wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van oppervlaktewater bij innamepunten voor de drinkwaterproductie. Ook is informatie opgenomen over de inspanningen om geneesmiddelen in water te meten. Hieruit blijkt dat de drinkwaterbedrijven in 2012 gezamenlijk 22.000 meetgegevens over geneesmiddelen hebben gegenereerd. Aanbevolen wordt om de aandacht te blijven richten op de bescherming van de drinkwaterbronnen. Mogelijkheden hiertoe zijn de emissies van vervuilende stoffen terug te dringen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, biociden, loodvervanger in benzine (MTBE) en (dier)geneesmiddelen. Ook is het van belang de afvalwaterstroom van rioolwaterzuivering die van invloed kunnen zijn op drinkwaterwinningen op specifieke stoffen zoals geneesmiddelen extra te behandelen.

Abstract

Drinking water was of a good quality in the Netherlands in 2012. To maintain the high quality of drinking water resources continued attention is key. That is the outcome of this report on the quality of drinking water compiled by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Ministry for Infrastructure and Environment. The report is based on the results of the measurement programmes carried out by water supply companies. As in 2011 non-compliance to the standard for good quality drinking water occurred at 19 percent of the treatment plants, none of which represented a threat to public health. A large number of the non-compliances were incidental, involving substances/parameters related to production processes, such as turbidity, iron and manganese. Indicators for pathogens were found at two drinking water treatment plants. In the networks these indicators were found fourteen times. All these cases were short time incidents without public health risks. Contamination can result from standard maintenance/construction activities on the distribution network. In 73 of such cases the inhabitants of nearby houses were advised to boil their drinking water before using it. This report also provides information on the quality of surface water at the intake points for drinking water production. Attention is payed on monitoring for pharmaceuticals. In 2012 water suppliers produced 22.000 results of analyses on pharmaceuticals. Recommended is to keep paying attention to the protection of drinking water resources. Possibilities for this are the reduction of pollutants like pesticides, biocides, anti-knocking agent in petrol (MTBE), and (animal) pharmaceuticals. Of equal importance is the intensified treatment of waste water from sewage treatment plants for specific compounds like pharmaceuticals. Especially for the ones which effects the sources for drinking water.

Overig

Grootte
1.55MB