Go to abstract

Samenvatting

In 2009 waren de meest in het oog springende infectieziekten in Nederland de uitbraken van Q-koorts en de nieuwe influenza A/H1N1. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten 2009, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de Nederlandse bevolking. Het rapport beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Met deze jaarlijkse uitgave informeert het RIVM beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Elk jaar komt een thema aan bod, dit jaar is dat antimicrobiele resistentie. Een van de belangrijkste conclusies is dat resistente bacteriele ziekteverwekkers in toenemende mate in Nederland worden waargenomen, vooral in ziekenhuizen. Toenemende resistentie vormt een potentieel gevaar voor de volksgezondheid, omdat het steeds moeilijker wordt om infecties te bestrijden. In Nederland is het gebruik van antimicrobiële middelen laag in de gezondheidzorg voor mensen, maar hoog in de veterinaire sector. Dit hoge antibioticagebruik brengt mogelijk risico's met zich mee voor de mens, als resistente bacterien van dier naar mens worden overgedragen. Daarnaast vormt de opkomst van bacterien die ESBL produceren en Enterobacterien die resistent zijn tegen meerdere groepen antibiotica een belangrijke bedreiging voor de patientenzorg. Tegelijkertijd zal het gebruik van antibiotica toenemen als gevolg van de vergrijzing en daarmee resistentievorming in de hand werken. Het is daarom van belang om het gebruik van antimicrobiele middelen ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Surveillance is een essentieel instrument om resistentie te signaleren en daar adequaat op te kunnen reageren.

Abstract

In 2009 the outbreak of Q-fever and new influenza A/H1N1 were the most striking events concerning infectious diseases in the Netherlands. This is concluded in the State of Infectious Diseases in 2009. The purpose of the report is to provide insight into developments of infectious diseases in the Dutch population. This report also describes current international developments abroad that are relevant to the Netherlands. The information contained in this yearly publication is compiled for policymakers at the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS).
One particular topic is highlighted each year. This time the focus is on antimicrobial resistance. One of the main conclusions is that resistant bacterial pathogens are increasingly observed in the Netherlands, particularly in hospitals. Antibiotic resistance poses a potentially growing threat to public health because it is more difficult to treat infections with resistant pathogens. In the Netherlands, the use of antimicrobials is low in human health care, but high in the veterinary sector. This high level of antibiotic use may bring risks to humans, as resistant bacteria can spread from animals to humans.
In addition, the emergence of ESBL producing bacteria and Enterobacteria resistant to multiple classes of antibiotics is a major threat to patient health care. It is anticipated that the use of antibiotics will increase in the future due to aging of the population, which will contribute to further increasing of resistance pathogens. It is therefore important to keep the use of antimicrobials as low as possible in the future. Surveillance is an essential tool for identifying and monitoring the occurrence of resistant pathogens in order to respond adequately.

Overig

Grootte
1.54MB