Go to abstract

Samenvatting

De Staat van zoönosen 2011 geeft een overzicht van de mate waarin diverse zoönosen in het verslagjaar voorkomen, gecombineerd met de trends op de lange termijn. Het verslag bevat daarnaast enkele opmerkelijke voorvallen uit 2011 en behandelt jaarlijks een thema. Opmerkelijke voorvallen zoönosen uitgelicht Doorgaans vertonen de trends geen uitgesproken ontwikkelingen. Wel waren er een aantal opmerkelijke voorvallen zoals de uitbraken van E. coli O104 via kiemgroenten en Salmonella Newport. Een ander voorbeeld is het Schmallenbergvirus, een nieuw virus bij runderen en schapen dat tot misvormingen leidt bij kalveren en lammeren. Het RIVMCIb acht het zeer onwaarschijnlijk dat het virus een infectie bij de mens kan veroorzaken. Ook wordt de stand van zaken weergegeven van veegerelateerde MRSA en van de ziekte van Lyme. In het onderzoek naar de ziekte van Lyme is er steeds meer aandacht voor mensen die klachten hebben zonder dat daar duidelijke tekenen van infectie aan vooraf zijn gegaan, zoals de rode ring rondom de tekenbeet. Thema: 'Dieren onderweg' Het rapport wordt elk jaar afgesloten met een themahoofdstuk, dit keer getiteld 'Dieren onderweg'. Hierin wordt inzicht gegeven in de wet- en regelgeving voor de import van dieren en het reizen met dieren. Aangezien de verplaatsing van dieren tussen landen zoönotische risico's met zich mee kunnen brengen, is het van belang dat professionals, zoals GGD en dierenartsen, hiervan op de hoogte zijn. Bij dit thema wordt een onderscheid gemaakt tussen huisdieren, paardachtigen, landbouwhuisdieren en exotische dieren. Het is opmerkelijk hoeveel Nederlanders hun hond of kat meenemen op vakantie naar het buitenland. Echter, de kennis over de zoönotische risico's en naleving van veterinaire voorschriften is waarschijnlijk beperkt. Het reizen met dieren kan hierdoor een bedreiging vormen voor de dier- en volksgezondheid. Het laatste Nederlandse geval van insleep van rabiës in 2012 was dan ook het gevolg van de illegale invoer van een puppy vanuit Marokko.

Abstract

The State of Zoonotic Diseases 2011 is an overview of the occurrence of various zoonoses for that year and is combined with the trends for the long term. The report also contains a few striking incidents that occurred in 2011 and focuses on one theme each year.

Striking incidents of zoonotic diseases explained
Generally speaking the trends do not reveal any pronounced developments. There were, however, a number of striking incidents such as the outbreaks of E. coli 0104 through sprouting vegetables and Salmonella Newport. Another example is that of the Schmallenberg virus, a new virus in cattle and sheep that causes congenital malformations in lambs and calves. The Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) thinks that it is highly unlikely that the virus can cause an infection in humans. The report also contains the state of affairs for livestockassociated MRSA and for Lyme disease. Research on Lyme disease is increasingly focusing on people who have symptoms without having had prior clear signs of infection, such as the red ring that surrounds a tick bite.

Theme: Animals en route
Each year the report ends with a chapter on a special theme; this year the title of that chapter is Animals en route. This chapter highlights the legal and regulatory requirements for importing animals and for travelling with animals. Bearing in mind that the transfer of animals between countries can bring zoonotic risks with it, professionals such as those working at the Public Health Services (GGD) and veterinarians should be aware of these regulations. In this chapter a distinction has been made between pets, the horse family, farm animals and exotic animals. It is striking to note how many Dutch people take their dog or cat on holiday abroad. People's knowledge with regard to the zoonotic risks and their adherence to veterinary regulations is probably limited. Travelling with animals may therefore constitute a threat for the health of both animals and humans. The last incident of a case of rabies being brought into the Netherlands (in 2012) was the result of a puppy being illegally imported from Morocco.

Overig

Grootte
3.8MB