Go to abstract

Samenvatting

De Staat van zoönosen geeft jaarlijks een overzicht van infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zogenoemde zoönosen. Het gaat om de mate waarin meldingsplichtige zoönosen voorkomen en de ontwikkelingen daarvan op de lange termijn. Hierbij betreft het zowel het aantal ziektegevallen bij mensen als het voorkomen van deze ziekteverwekkers bij dieren. Ook worden elk jaar opmerkelijke voorvallen uitgelicht en wordt een thema behandeld. Voor de meeste zoönosen zijn in 2014 geen uitgesproken veranderingen waargenomen. Wel is het aantal mensen met leptospirose (waarvan de bekendste vorm de ziekte van Weil is) aanmerkelijk hoger dan het vorige jaar, van gemiddeld 30 gevallen in de afgelopen jaren naar 97 in 2014. Ook steeg het aantal Hantavirusinfecties (van gemiddeld 13 in de voorgaande jaren naar 36 in 2014). UItgelicht Een opmerkelijke gebeurtenis in 2014 is dat twee patiënten in een ziekenhuis zijn opgenomen met een ernstige longontsteking na een infectie met Chlamydia caviae. Beide patiënten bleken thuis cavia's te houden die een luchtweginfectie hadden doorgemaakt. Verder was er sinds 2003 weer een uitbraak van vogelgriep bij pluimveebedrijven veroorzaakt door een hoogpathogeen virus. Hierbij zijn vier van de vijf besmette bedrijven onafhankelijk van elkaar besmet geraakt. Het virus was vermoedelijk afkomstig van trekkende watervogels. Het is onbekend of dit virustype overdraagbaar is op de mens; wereldwijd zijn daar geen gevallen van bekend. Vogels Het thema van dit jaar is 'Onze gevleugelde vrienden' en gaat over zoönosen die via vogels kunnen worden overgebracht, zoals de papegaaienziekte. Hierbij wordt onder andere beschreven op welke vliegroutes van trekvogels gezamenlijke broed- en voederplaatsen liggen waar ze elkaar kunnen treffen en zoönoseverwekkers aan elkaar zouden kunnen overdragen.

Abstract

The Zoonotic Diseases Report provides an annual overview of infectious diseases transmitted from animals to humans, so-called zoonotic diseases or zoonoses. It focuses on the degree to which notifiable zoonoses occur and how they develop over the long term. Specifically, this concerns both the number of human cases and the occurrence of these pathogens in animals. Noteworthy incidents of zoonoses are also highlighted each year and a particular theme is discussed.

For most zoonoses, no pronounced changes were observed in 2014. Nonetheless, the number of people with leptospirosis (of which the most well-known form is Weil's disease) was considerably higher than in the previous year, rising from an average of 30 cases in recent years to 97 cases in 2014. The number of Hantavirus infections also rose (from an average of 13 cases in the previous years to 36 cases in 2014).

A closer look
A notable event in 2014 is the admission of two patients to hospital with serious lung infections after being infected with Chlamydia caviae. Both patients kept guinea pigs at home that suffered from respiratory infections. There was also the first outbreak of highly pathogenic avian influenza since 2003 affecting five poultry farms. Four of the five farms became contaminated independently of each other. It is thought that the virus was transmitted from waterfowls. It is not known whether the particular virus strain can be transmitted to humans; worldwide no cases of such transmission have been reported.

Birds
This year's theme is 'Our winged friends'. It focuses on zoonoses that can be transmitted by birds, such as psittacosis (parrot fever). The migratory routes that coincide with shared breeding and feeding locations where migratory birds can come into contact with one another and thereby possibly transmit zoonotic pathogens to each other are also described.

Resterend

Grootte
1.75MB