Go to abstract

Samenvatting

De wereldwijde epidemie van ebola was de meest in het oog springende infectieziekte van dit jaar. In Nederland waren geen ebolapatiënten, maar is veel tijd besteed aan de voorbereiding om patiënten te kunnen verzorgen en verspreiding van het virus te voorkomen. Daarnaast was er de uitbraak van mazelen in Nederland, die in 2013 begon en eindigde in de eerste maanden van 2014. In die periode zijn verspreid over Nederland 2700 zieken gemeld en is 3,9 miljoen euro besteed om de epidemie te bestrijden. De grootste kostenposten waren de werkzaamheden van de betrokken GGD'en en de kosten van ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland 2014, een jaarlijks rapport dat inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden elk jaar de ontwikkelingen op het gebied van de infectieziekten in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Met deze jaarlijkse uitgave informeert het RIVM beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het thema van dit jaar zijn de kosten voor de behandeling, preventie en bestrijding van de infectieziekten. Om inzicht in de kosten te krijgen, zijn deze berekend voor de mazelenepidemie en voor de Salmonella Thompson-uitbraak door gerookte zalm in 2012. Voor deze twee is gekozen omdat ze omvangrijk waren en verspreid over heel Nederland zieken veroorzaakten. Bij de Salmonella Thompson-uitbraak zijn 1149 ziektegevallen gemeld die met behulp van laboratoriumdiagnostiek werden vastgesteld en is 1,7 miljoen euro aan kosten gemaakt. De grootste kostenposten betroffen de inzet van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) om de bron van de besmetting op te sporen en de kosten van ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten. In de studie staat ook beschreven hoe de kosten en de opbrengsten van interventies met elkaar kunnen worden vergeleken. Met kosteneffectiviteitstudies kan worden bepaald hoe budgetten het meest efficiënt voor de gezondheidszorg kunnen worden ingezet. In dit rapport zijn de meest gebruikte methoden van kosteneffectiviteitsstudies en bijbehorende uitkomstmaten toegelicht.

Abstract

The global Ebola epidemic was the most striking infectious disease this year. In the Netherlands, no Ebola patients were identified, but much time was spent on preventative measures. In addition, there was an outbreak of measles in the Netherlands, which began in 2013 and ended in the first months of 2014.
In this, 2,700 patients were reported and €3.9 million was spent to control the epidemic. The largest cost items were the work of the relevant public health services and the hospitalisation of seriously ill patients.
These facts are included in State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2014, an annual report that provides insight into trends in infectious diseases in the Dutch population. In addition, each year, developments in the field of infectious diseases in foreign countries that are relevant to the Netherlands are described.
This annual publication provides information to policy makers at the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). This year's theme is the cost of the treatment, prevention and control of infectious diseases.
To provide relevant insight, these costs were calculated for the measles epidemic and the outbreak of Salmonella Thompson in smoked salmon in 2012. These two major events were selected because they caused illness across the country. The costs of the Salmonella Thompson outbreak, whose 1,149 cases were identified using laboratory diagnostics, amounted to €1.7 million. The largest cost items were the work of the Dutch Food Safety Authority (NVWA) in tracing the source of the contamination and the hospitalisation of seriously ill patients.
The study also describes how the cost and health outcomes of different interventions can be compared. Cost-effectiveness studies can be used to determine the most effective use of health care budgets. In this report, the most common methods of measuring outcomes and cost-effectiveness are explained.

Overig

Grootte
590KB