Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2022

Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het gammastralingsniveau aan de grens van het terrein van de kerncentrale Borssele was in 2022 lager dan het maximum van 10 microsievert per jaar waarvoor de vergunning is verleend. De hoogste dosis is 0,9 microsievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Het RIVM rapporteert elk jaar in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) of de kerncentrale aan de vergunningseis voldoet.

De kerncentrale moet ervoor zorgen dat de blootstelling van personen buiten de terreingrens zo laag mogelijk, maar op zijn hoogst 10 microsievert per jaar is. Dat is in de herziening van de kernenergiewetvergunning van 2018 vastgelegd. Om de maximale effectieve dosis te berekenen wordt op de terreingrens het gammastralingsniveau gemeten. Dit gebeurt met het MONET-meetnet, dat het RIVM beheert. Daarna wordt van de meting de hoeveelheid gammastraling die van nature voorkomt (natuurlijke achtergrondwaarde) afgetrokken.

De berekende dosis wordt gecorrigeerd met de zogeheten Actuele Blootstelling Correctiefactor (ABC-factor). Een ABC-factor hangt samen met de bestemming van het gebied waar de effectieve stralingsdosis kan worden opgelopen. Rond het terrein van kerncentrale Borssele is de bestemming uitsluitend industrie, en daarvoor geldt een ABC-factor van 0,2. Met deze ABC-factor wordt de maximale effectieve dosis berekend.

In 2022 is met acht monitoren op verschillende plekken op de terreingrens continu het gammastralingsniveau gemeten. In dit rapport zijn de daggemiddelden van de metingen van de MONET-monitoren rond de kerncentrale in 2022 getoond. Ook wordt uitgelegd hoe voor elk meetpunt de natuurlijke achtergrondwaarde is bepaald.

Abstract

In 2022, the gamma radiation level at the site boundary of the Borssele nuclear power plant was below the maximum permitted level of 10 microsievert per year. The maximum effective dose was 0.9 microsievert per year. This is the result of measurements carried out by RIVM on location. RIVM is tasked by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to report annually on whether the Borssele nuclear power plant meets the criterion stipulated in the license.

The nuclear power plant must ensure that the maximum exposure of persons outside the site boundary is as low as possible and does not exceed 10 microsievert annually. This is stipulated in the revised 2018 Nuclear Energy Act license. In order to determine the maximum effective dose, gamma radiation is measured at the site boundary. The measurements are carried out within the framework of the MONET monitoring network, which falls under the administrative management of RIVM. The measurements are then corrected by subtracting the natural background value.

The resulting calculated effective dose are then corrected with the so-called Actual Exposure Correction Factor (ABC factor). An ABC factor takes into account the specific use of the area where exposure to the gamma dose may occur. Around the boundary of the Borssele nuclear power plant, the zoning plan only specifies industrial use, which is associated with an ABC factor of 0.2. After applying this factor, the maximum effective dose is calculated.

In 2022, measurements of the gamma radiation level were carried out continuously at eight locations at the site boundary. This report provides the daily averages of the radiation dose recorded by the MONET monitors around the Borssele nuclear power plant and explains how the background level at each measuring location was determined.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1656 kb