Go to abstract

Samenvatting

Hergebruik en recycling van afvalstromen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Deze verkennende RIVM-studie laat zien dat in een breed spectrum van afvalstromen diverse zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen voorkomen. Voorbeelden zijn vlamvertragers in plastics, kleurstoffen in textiel of zware metalen in reststromen van de landbouw. Dit kan de mogelijkheden om afval veilig te recyclen belemmeren in Nederland. Het RIVM doet aanbevelingen om de risico's van ZZS voor mens en milieu te beperken in de circulaire economie. ZZS worden door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt, omdat ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Voorbeelden zijn stoffen die kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich ophopen in voedselketens. ZZS kunnen in afvalstromen zitten omdat ze bewust aan het proces of product zijn toegevoegd, of verontreinigingen zijn. Het Rijksbrede beleidsprogramma 'Nederland circulair in 2050' benoemt vijf prioritaire ketens en sectoren voor de overgang naar een circulaire economie in Nederland: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Het RIVM onderzocht belangrijke afvalstromen in deze sectoren op de mate waarin ZZS voorkomen. Het is lastig om een compleet beeld te krijgen van ZZS in afvalstromen, omdat vaak informatie ontbreekt over de werkelijke concentraties ervan in het afval. Het RIVM doet aanbeveling om aan te geven welke ZZS en afvalstromen als eerste aandacht moeten krijgen (prioriteren). Tevens wordt het aangeraden om een afwegingskader te ontwikkelen om de meest geschikte afvalverwerkingsoptie te selecteren. De resultaten van deze studie zijn bruikbaar voor de uitvoering van het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP) dat gericht is op risicomanagement zo lang ZZS nog in gebruik of in omloop zijn. Het langere termijn streven moet zijn om veilige alternatieven voor ZZS te ontwikkelen, zodat ketens, ongeacht de latere toepassingen, op voorhand veilig zijn.

Abstract

Reuse and recycling of products are key elements in a circular economy. This exploratory RIVM study shows that a great number of waste streams may contain various substances of very high concern (ZZS), which may hamper safe recycling options in the Netherlands. RIVM recommends an adequate risk management of ZZS in a circular economy.

The Dutch government takes priority action on ZZS substances as they are hazardous to people and the environment. Examples include substances that are carcinogenic, impede reproduction, or bioaccumulate in food chains. ZZS may be present in waste streams as they are intentionally used in the original processes or products, or they can be contaminants.

The Dutch governmental program 'The Netherlands circular in 2050' appoints five priority chains and sectors in the transition towards a circular economy: biomass and food, plastics, production/manufacturing, construction, and consumer products. RIVM investigated to what extent dominant waste streams in these chains and sectors contain ZZS.

It is difficult to get a complete overview of ZZS in waste streams, because information is often lacking on the actual ZZS concentrations in waste. This exploratory study, however, clearly demonstrates that various ZZS can be present in each of the investigated waste streams. Examples are flame-retardants in plastics, dyestuffs and pigments in textile, and heavy metals in agricultural waste streams.

RIVM makes recommendations with respect to prioritization of ZZS and waste streams. In addition, it is advised to develop a decision scheme to select the most appropriate waste treatment options. The results of this study are useful for the implementation of the National Waste Management Plan (LAP) that is focusing on risk control. At medium and long term the drive should be to develop safer alternatives for ZZS resulting in safe loops, irrespective of the types of end-use.

Resterend

Grootte
792KB