Surveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2018/2019

Surveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2018/2019

Go to abstract

Samenvatting

Griepepidemie De griepepidemie in de winter van 2018/2019 was mild en duurde 14 weken. Dat is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 20 jaar, maar korter dan de lange griepepidemie van 2017/2018 (18 weken). In totaal zijn tussen oktober 2018 en mei 2019 ongeveer 400.000 mensen ziek geworden door het griepvirus. Ongeveer 165.000 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Minder mensen moesten vanwege complicaties van griep (meestal longontsteking) in het ziekenhuis worden opgenomen. Naar schatting waren dit er ruim 11.000, tegenover 16.000 in het griepseizoen 2017/2018. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A griepvirus. Tijdens de griepepidemie zijn er 2900 mensen meer overleden dan normaal is in deze periode.

Effectiviteit griepvaccin In het griepseizoen 2018/2019 hadden gevaccineerden in Nederland 57 procent minder kans op griep. Dat is ongeveer hetzelfde als in vorige griepseizoenen. In Europa werkte het vaccin minder goed tegen een van de meest voorkomende griepvirussen. Internationaal wordt uitgezocht wat de reden daarvan is. De effectiviteit van het griepvaccin kan per seizoen sterk verschillen. Dat komt omdat een half jaar van tevoren wordt bepaald welke virussen in het griepvaccin komen. Dat gebeurt op basis van de virussen die het griepseizoen ervoor in de wereld het meest voorkwamen. Maar griepvirussen kunnen veranderen, of andere griepvirussen kunnen overheersen tegen de tijd dat het griepseizoen in Nederland begint. Daardoor kan van tevoren nooit precies worden voorspeld welke griepvirussen hierin omloop zullen zijn.

Meldingsplichtige luchtweginfecties Sommige luchtweginfecties moeten bij de GGD worden gemeld. De GGD kan ze dan intensief volgen en als het nodig is op tijd actie ondernemen om te voorkomen dat ze zich verder verspreiden. Het aantal meldingen van legionella is in 2018 nog verder gestegen naar 584, het hoogste aantal ooit gerapporteerd. Het aantal gemelde gevallen van tuberculose (806), Q-koorts (18) en psittacose (64) bleef stabiel. Q-koorts, psittacose en legionella uiten zich meestal in de vorm van longontstekingen. Het aantal gemelde gevallen is lager dan het werkelijke aantal. Dat komt doordat vaak niet op deze ziekten wordt getest als mensen een longontsteking hebben.

Abstract

Influenza epidemic
The influenza epidemic of the 2018/2019 winter was mild and lasted 14 weeks. That is longer than the average period of nine weeks during the last 20 years, but it is shorter than the extended influenza epidemic of 2017/2018 which lasted 18 weeks. Between October 2018 and May 2019, a total of approximately 400,000 people became ill due to the influenza virus. Approximately 165,000 people consulted their general practitioner with influenza-like symptoms. Fewer people were admitted to the hospital as a result of influenza complications (mostly pneumonia). This number was estimated to be around 11,000, compared to 16,000 during the 2017/2018 flu season. Type A influenza virus was responsible for the majority of illnesses. There were 2,900 more deaths during the influenza epidemic than would normally be expected during this period.

Influenza vaccine effectiveness
During the 2018/2019 flu season, the influenza vaccine in the Netherlands reduced the risk of developing flu by 57%. This is about the same effect as in the previous flu seasons. In Europe, the vaccine was less effective against one of the most common circulating influenza viruses. An international study is being carried out to determine the reason for this. The effectiveness of the influenza vaccine can differ greatly from season to season. This is because the decision on the composition of the flu vaccine is made half a year beforehand. This is based on the viruses that were most common globally during the previous flu season. However, influenza viruses can change or other influenza viruses may dominate by the time the flu season breaks out in the Netherlands. This is why it is not possible to predict exactly which influenza viruses will circulate in the Netherlands in the next season.

Notifiable respiratory infections
Some respiratory infections have to be reported to the Public Health Services. They can then intensively monitor such infections and, if necessary, take timely action to prevent their further spread. The number of reports of legionella increased further in 2018 and reached 584, which is the highest number ever reported. The number of reports of tuberculosis (806), Q fever (18) and psittacosis (64) remained stable. Q fever, psittacosis and legionella generally manifest themselves in the form of pneumonia. The number of cases reported is an underestimation of the actual number. This is because tests are often not carried out for these illnesses if people have pneumonia.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2384 kb