Systematic study into the different perspectives on payment reform in Dutch maternity care

Systematic study into the different perspectives on payment reform in Dutch maternity care

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Er stierven relatief veel baby’s tijdens of vlak na de geboorte vergeleken met andere westerse landen. Het ministerie van VWS onderzoekt onder andere of een andere manier waarop de zorgaanbieders worden betaald, de zogeheten integrale bekostiging, de kwaliteit van de geboortezorg kan verbeteren. De zorg wordt hierbij zodanig georganiseerd dat zorgaanbieders meer gaan samenwerken. Dit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en dubbele zorg vanuit de verschillende vakgebieden te voorkomen.

Al lange tijd is er discussie onder de betrokken vakgebieden of het wenselijk is dat integrale bekostiging wordt ingevoerd, naast de al bestaande manier van betalen. Om de verschillende opvattingen in kaart te brengen heeft het RIVM de opvattingen van de betrokken partijen over de bekostiging op een rij gezet. VWS kan de resultaten gebruiken om de alternatieve bekostiging verder vorm te geven met betrokken partijen.

De betrokken vakgebieden zijn het eens dat een andere vorm van bekostiging nodig is. Bij de bestaande bekostiging wordt elke zorgaanbieder, zoals verloskundigen, gynaecologen, en kraamzorg, apart betaald, en dat belemmert samenwerking. Maar de meningen verschillen over hoe de bekostiging precies moet worden vormgegeven en onder welke voorwaarden. Het onderzoek maakt duidelijk dat de beroepsgroepen niet zo lijnrecht tegenover elkaar staan als in de media soms het geval lijkt. Wel moet er aandacht zijn voor het gevoel van ongelijkwaardigheid dat leeft bij verloskundigen. Ook is er vaak spraakverwarring over begrippen zoals doelmatigheid en bekostigingshervorming. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde bedoelt met deze begrippen om verder te komen in de discussie over nieuwe bekostiging in de geboortezorg. Het kost tijd om te zien of integrale bekostiging de gezondheid van moeder en kind verbetert. Het RIVM zal daarom de effecten de komende jaren blijven volgen.

De data en het script voor de analyses zijn openbaar beschikbaar zijn via GitHub

Abstract

In the Netherlands, various policies have been implemented to improve the quality of maternity care to lower the relatively high perinatal mortality rates in comparison to other Western countries. In January 2017, the Dutch Ministry of Health approved the introduction of a new and experimental bundled payment model to improve the quality of maternity care through enhanced collaboration between maternity care providers. In 2022 eight regions are using the bundled payment model.

For a long time now, there has been discussion among the different stakeholders in maternity care whether it is desirable to introduce the bundled payment model, in addition to the existing fee-for-service payment model. To provide further insights into the different perspectives on payment reform in maternity care, we have used Q-methodology to identify and describe the range of existing perspectives on this topic. The Ministry of Health can use the results of this study as input for its policy regarding payment reform in maternity care and for the design and continuous development of the alternative payment model with the relevant parties.
Stakeholders in maternity care agree that a different payment model is needed. Within the traditional payment model, all maternity care providers (such as gynecologists and midwives) are paid separately, which hinders collaboration between the different disciplines according to respondents. However, opinions differ about the preferred design of the new payment model and which conditions it must meet. The results of this study show that the different disciplines are not as opposed to each other as they sometimes seem in the media. Nonetheless, attention must be paid to the feeling of inequality that exists among midwives. Moreover, key-concepts such as efficiency and payment reform are not always interpreted and used in the same way by all involved parties. It is important that everyone uses the same definitions for these concepts in order to move forward in the discussion about a new payment model in maternity care.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
696 kb