Go to abstract

Samenvatting

Interventiewaarden zijn generieke risicogrenzen voor de bodem- en grondwaterkwaliteit, welke in het kader van de Wet Bodembescherming worden gebruikt om historische bodemverontreiniging (incl. sediment en grondwater) te classificeren als 'ernstig'. In 1994 zijn Interventiewaarden gepubliceerd voor ca. 70 stoffen. Deze waarden, gebaseerd op potentiele risico's voor de mens en voor ecosystemen, zijn technisch-wetenschappelijk geevalueerd op basis van recente (toxiciteit)data en nieuwe inzichten in risicoanalyse. De afgeleide risicogrenzen (engelse afkorting SRC Serious Risk Concentration) voor bodem en grondwater zijn herzien; ter aanvulling zijn risicogrenzen voor waterbodem afgeleid. In de hierop volgende beleidsmatige fase zal worden bepaald hoe de resultaten zullen worden geimplementeerd. De uitgangspunten voor afleiding van de SRCs, welke gedeeltelijk beleidsmatig zijn bepaald, zijn toegelicht. De algemene procedure voor afleiding van deze risicogrenzen is gedeeltelijk aangepast, met name voor grondwater. Bovendien zijn aparte risicogrenzen voor waterbodems afgeleid. De humane risicogrenzen (SRChuman) zijn bepaald met de blootstellingsmodellen CSOIL (landbodems) en SEDISOIL (waterbodems), in combinatie met het Mximaal Toelaatbare Risico voor blootstelling (MTRhumaan). De model input parameters (o.m. fysische-chemische data), het MTRhumaan en de modelconcepten zijn hiervoor geevalueerd. De ecotoxicologische risicogrenzen (SRCeco) zijn gebaseerd op de HC50, de concentratie waarbij, gebaseerd op laboratorium experimenten, 50% van de soorten en processen mogelijke negatieve effecten ondervinden. Hiervoor zijn de HC50s, de procedure en toxiciteitsdata herzien. De laagste van de humane en de ecotoxicologische risicogrens wordt gekozen als de geintegreerde SRC. Ecotoxicologische risico's bepalen vaker de geintegreerde SRCs dan humane risico's. De geintegreerde risicogrenzen voor grondwater worden bepaald door ecotoxicologische en humane risico's (m.n. de 'maximale concentratie in drinkwater'). De herziene SRCs voor bodem en waterbodem zijn zowel lager als hoger dan de huidige Interventiewaarden voor bodem. De SRCs voor grondwater zijn vaker hoger dan lager dan de huidige Interventiwaarden voor grondwater. Geconcludeerd kan worden dat dit rapport consistent afgeleide humane en ecotoxicologische risicogrenzen weergeeft, welke een basis vormt voor het herzien van Interventiewaarden in de bleidsmatige fase.

Abstract

Intervention Values are generic soil quality standards used to classify historically contaminated soils (i.e. before 1987) as seriously contaminated in the framework of the Dutch Soil Protection Act. In 1994 Intervention Values were published for 70 (groups of) compounds. These values, based on potential risks to human health and ecosystems, are technically evaluated on the basis of recent scientific views and data on risk assessment. Serious Risk Concentrations (SRCs, formerly called SCC) are revised for soil and groundwater; in addition SRCs are derived for sediment. A policy phase will start in 2001 to determine how the results will be implemented for setting Intervention Values. Starting points for the derivation of SRCs, partly chosen because of the policy context in which the SRCs are used, are mentioned and discussed. The general procedure for deriving these risk limits is partly modified, especially for groundwater. The methodology for deriving SRCs for sediment is new, as sediment had not been considered separately earlier. All parts of the human and ecotoxicological risk assessment were evaluated and revised when necessary. For deriving the human risk limit (SRChuman) the model concepts for human exposure pathways (i.e. soil ingestion, crop consumption and inhalation of indoor air), the model input parameters (e.g. physicochemical data), and the human-toxicological Maximal Permissible Risk level (MPR) are revised. For deriving the ecotoxicological risk limits (SRCeco) the HC50s, the concentrations where 50% of the tested species/processes may encounter adverse effects, the procedure and data were revised. The lowest value for each of SRCeco and SRChuman is selected as the integrated SRC. Ecotoxicological risks more frequently determine the integrated SRCs for soil and sediment than human toxicological risks. For groundwater the integrated SRC is often based on ecotoxicological risks and on the maximum concentration in drinking water (when groundwater would be directly used for human consumption). The proposed risk limits for soil and sediment are higher and lower than the current Intervention Values for Soil/sediment. The proposed risk limits for groundwater are more often higher than lower compared to the current Intervention Values for Groundwater. It can be concluded that in the present report consistently derived human and ecotoxicological risk limits are given, which give a solid foundation for setting Intervention Values in the policy phase.

Overig

Grootte
1.36MB