Go to abstract

Samenvatting

Op dit rapport is een aanvullend rapport verschenen d.d. 2 november 2020 Actualisering en addenda SRM-1 en SRM-2 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0118.pdf Technische beschrijving van standaardrekenmethode 2 (SRM-2) De Nederlandse overheid heeft in 2007 bepaald dat de gevolgen van de ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit met drie standaard rekenmethoden worden berekend (SRM-1, -2 en -3). Een heldere beschrijving van de rekenregels van deze standaardrekenmethoden is van groot belang voor het juiste gebruik ervan. Het RIVM is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd de technische regels voor rekenen langs (snel)wegen (SRM-2) in een rapport vast te leggen. Het ministerie zal voortaan voor de technische beschrijving vanSRM-2 naar dit rapport verwijzen. De Nederlandse 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' (Rbl 2007) geeft, behalve juridische informatie, praktische informatie over de rekenmethode. Het betreft gedetailleerde informatie over de locaties waarop en de wijze waarmee luchtkwaliteit met behulp van metingen en berekeningen moet worden vastgesteld. Voor de berekeningen met de standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit worden de relevante formules gegeven en de rekenstappen beschreven. Het RIVM heeft op alle relevante punten de nieuwste ontwikkelingen aan de rekenregels uit de Rbl 2007 toegevoegd. Het gaat hierbij vooral om praktische keuzes die de afgelopen jaren nodig waren voor het gebruik van de standaardrekenmethoden. In een separaat rapport worden de rekenregels in stedelijke situaties beschreven (standaardrekenmethode 1).

Abstract

A supplemental report has been published on 2 november 2020
Updating addenda SRM-1 and SRM-2
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0118.pdf

Technical description of Standard Calculation Method 2 (SRM-2) In 2007 the Dutch government decided to calculate the impact of spatial planning on air quality by means of three standard calculation methods known as SRM-1, SRM-2 and SRM-3. A clear definition of the calculation rules of the standard methods was essential to ensure their correct use. The Ministry of Infrastructure and the Environment asked the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to set down in a report the technical rules for calculating the effects along roads and motorways (SRM-2). From now on the Ministry will refer to this report when dealing with SRM-2. In addition to legal information, the Dutch 'Regulations for Air Quality Assessment 2007' (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, Rbl 2007) provide practical information about the calculation method. This consists of details of the locations where and the way in which air quality must be determined by means of measurements and calculations. The formulas and calculation steps are described for making calculations with the standard calculation methods for air quality. RIVM added the very latest developments concerning all relevant items to the calculation rules in Rbl 2007. This consisted predominantly of the practical choices made over the past years to allow use of the standard calculation methods. A separate report describes the calculation rules applicable in urban situations (SRM-1).

Resterend

Grootte
1.13MB