Go to abstract

Samenvatting

Vaccinatiegraad RVP Het RIVM blikt jaarlijks terug op ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), zowel inhoudelijk als organisatorisch. Net als in voorgaande jaren liggen in 2014 de landelijke gemiddelde vaccinatiepercentages voor alle vaccinaties voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen ruim boven de 90 procent; voor zuigelingen zelfs boven de 95 procent. Uitzondering hierop vormt de deelname aan de HPVvaccinatie, die overigens wel verder is gestegen tot 59 procent. Punt van aandacht blijft dat iets minder kinderen aan de vaccinaties deelnemen naarmate zij ouder worden. Opvallende gebeurtenissen Het HPV-vaccinatieschema is in 2014 teruggebracht van drie naar twee prikken. Uit onderzoek is gebleken dat twee prikken nagenoeg dezelfde bescherming bieden als drie prikken. De minister van VWS heeft het schema aangepast nadat de Europese Geneesmiddelautoriteit (EMA) hierover een besluit had genomen. In 2014 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht geworden en is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervallen. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de RVP bij de gemeenten komen te liggen. De wetsartikelen over het RVP die in de AWBZ stonden, zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Alle partijen die bij de vaccinaties zijn betrokken, hebben intensief samengewerkt om de huidige, goed lopende praktijk wettelijk te verankeren. De Wpg zal naar verwachting in januari 2018 in werking treden. Naar aanleiding van een Europese richtlijn over het gebruik van veilige naaldsystemen gaat ook het RVP van deze systemen gebruikmaken. Besloten is dat instellingen die de vaccinaties toedienen zelf de veilige naalden gaan inkopen. Deze prijsverhoging is verwerkt in de vergoeding van VWS aan de uitvoerders van de 2,5 miljoen vaccinaties die jaarlijks binnen het RVP worden gegeven. Bonaire, Saba en St. Eustatius (Caribisch Nederland) zijn in 2010 bijzondere gemeenten van Nederland geworden. In overleg met de uitvoerende instanties van die eilanden wordt het RVP-schema aldaar gelijkgetrokken met dat van Nederland. Met oog daarop zijn in 2014 diverse aanpassingen gedaan: de meningokokken C-vaccinatie is ingevoerd, de gebruikte vaccins zijn geharmoniseerd, en de prikschema's zijn aangepast.

Abstract

Level of vaccination under the National Vaccination Programme
Each year the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) looks back on substantive and organizational developments in the National Immunisation Programme (NIP). Just as in previous years, the average national vaccination coverage for all vaccinations for infants, preschool children and schoolchildren were well above 90 percent in 2014, and in the case of infants above 95 percent. An exception to this picture was participation in HPV vaccination, which nevertheless again increased to reach 59 percent. A matter that continues to require attention is that vaccination participation decreases slightly as children become older.

Notable events in 2014
In 2014 the HPV vaccination schedule was scaled down from three to two jabs, further to research which showed that two jabs provide virtually the same protection as three. The Minister of Health, Welfare and Sport decided to modify the schedule after a decision on this matter had been taken by the European Medicines Agency (EMA).

In 2014 the "Wet langdurige zorg" (Long-Term Care Act) entered into force, and the "AWBZ" (Exceptional Medical Expenses Act" was repealed. As a result of these legislative changes, responsibility for the implementation of the National Immunisation Programme (NIP) has been transferred to the municipalities. The sections of the AWBZ concerning the NIP have been incorporated into the "Wet publieke gezondheid (Wpg)" (Public Health Act). All parties involved in the vaccination programme collaborated closely on embedding the existing effective working arrangements into the legislation. The "Wpg" is expected to enter into force in January 2018.

The needles used in the NIP will have to meet the requirements contained in a European directive on the use of safe needle systems. It has been decided that it will be up to the vaccinating institutions to procure safe needles. The resultant increase in costs has been incorporated into the fee paid by the Ministry of Health, Welfare and Sport to the institutions that perform the 2.5 million vaccinations administered annually under the NIP.

In 2010 the islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius in the Caribbean Netherlands obtained the status of special municipalities of the Netherlands. In consultation with the vaccinating institutions on the three islands, the NIP in force there will be harmonized with that of the Netherlands as a whole. In light of this, various changes have already been made in 2014: introduction of meningococcal C vaccinations, harmonization of the vaccines used, and adjustments to the vaccination schedule.

Resterend

Grootte
321KB