Forecast study of safety in the chemical sector : Inventory of developments between now and 2050 that affect (occupational) safety

Forecast study of safety in the chemical sector : Inventory of developments between now and 2050 that affect (occupational) safety

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft geïnventariseerd welke politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen de komende jaren invloed kunnen hebben op de veiligheid in de chemiesector. Het gaat om bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen produceren, verwerken of opslaan. Het RIVM heeft de inventarisatie in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoerd. Kennis over deze ontwikkelingen helpt dit ministerie om beleid over deze bedrijven te vormen. De belangrijkste ontwikkeling voor de chemiesector is de energietransitie. De komende jaren zal het gebruik van grondstoffen en energiebronnen verschuiven van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Hiermee kunnen de risico's voor werknemers veranderen, zowel in positieve als negatieve zin. Een ongunstige economische situatie of een verslechterde concurrentiepositie van de Nederlandse chemiesector kan bedrijven aanzetten tot kostenbesparingen. In het algemeen geldt dat kostenbesparingen onveiligere arbeidsomstandigheden kunnen veroorzaken. Digitalisering en automatisering zullen op steeds grotere schaal in de chemiesector worden ingezet. In het algemeen zal de werkomgeving hierdoor voor werknemers veiliger worden. Dat komt doordat zij de processen steeds meer op afstand kunnen aansturen, bijvoorbeeld met robots. Tegelijkertijd kunnen onveilige situaties ontstaan door de kans op verstoringen in de ICT. Een steeds groter wordend risico is de veroudering van installaties die al lange tijd meegaan. Dit vraagt om goed beheer en onderhoud van bestaande installaties. Ook kennis en organisaties kunnen verouderen, mede door de snelle digitale ontwikkelingen.

Abstract

RIVM has carried out an inventory of which political-administrative, economic, sociocultural, and technological developments in the coming years can have an impact on safety in the chemical sector. The forecast involves companies that produce, process, or store large quantities of hazardous substances. RIVM carried out the inventory at the request of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW). Knowledge of these developments will help the ministry to formulate policy with regard to these companies.

The most important development for the chemical sector is the energy transition. In the coming years, there will be a transition in the use of raw materials and energy sources from fossil fuels to sustainable energy. As a result, the risks for workers can change, in a positive as well as negative sense.

An unfavourable economic situation or a deterioration in the competitive position of the Dutch chemical sector could motivate companies to implement cost savings. Generally speaking, cost savings can lead to working conditions becoming less safe.

Digitisation and automation will be implemented in the chemical sector on an increasingly larger scale. Generally speaking, this will result in the working environment becoming safer for workers. That is because they will increasingly be able to manage processes remotely, for example with robots. At the same time, unsafe situations can develop due to the chance of disturbances in ICT.

A steadily growing risk is the ageing of installations that have already been in operation for a long time. This requires effective management and maintenance of existing installations. Knowledge and organisations can also "age", in part due to the rapid pace of digital developments.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
680 kb