Health care expenditures foresight 2015-2060 : Quantitative preliminary study at the request of the Scientific Council for Government Policy (WRR). Part 1: future projections

Health care expenditures foresight 2015-2060 : Quantitative preliminary study at the request of the Scientific Council for Government Policy (WRR). Part 1: future projections

Go to abstract

Samenvatting

Naar verwachting blijven de zorguitgaven tot 2060 stijgen, ook na de 'piek' van de vergrijzing rond 2040. De vergrijzing blijft een belangrijke factor voor de stijgende zorguitgaven maar heeft er na 2035 steeds minder invloed op. De kosten zullen gemiddeld met ongeveer 2,8 procent per jaar toenemen. Ongeveer twee derde daarvan komt door andere factoren dan de vergrijzing. De komende jaren komen steeds meer mensen steeds eerder in aanraking met de zorg. Dat komt door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen en door toenemende medische kennis. Ook worden mensen langer en intensiever behandeld dan vroeger. Bovendien worden voor die behandelingen steeds meer nieuwe, vaak dure, technologie of geneesmiddelen ingezet, zoals bij kanker. In 2060 gaat het meeste geld naar de zorg in ziekenhuizen (groeit 2,8 procent per jaar naar 96 miljard). Ook de uitgaven aan gehandicaptenen ouderenzorg nemen sterk toe. De uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg zijn tegen die tijd vervijfvoudigd. Uitgesplitst naar zieken stijgen vooral de uitgaven voor dementie, kanker, hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit de verkenning van de mogelijke ontwikkeling van de zorguitgaven tot 2060. Het RIVM heeft dit in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gedaan. De WRR gebruikt de bevindingen voor een verkenning naar de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg op de lange termijn. Deze toekomstverkenning is gebaseerd op de Kosten van Ziekten-studie en de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM. De voorspellingen gaan met onzekerheden gepaard. Dat komt doordat demografische ontwikkelingen vaak anders lopen dan verwacht, economische groei lastig te voorspellen is en de medische wetenschap, de zorgpraktijk en overheidsbeleid veranderen. De toekomstprojecties in deze studie zijn stand gekomen voordat Nederland getroffen werd door de Corona-pandemie. De gevolgen daarvan konden daardoor niet meer worden verwerkt in deze studie.

Abstract

Health care expenditures are expected to continue increasing until 2060, even after population ageing has reached a peak around 2040. Population ageing remains an important factor behind the increasing health care expenditures, but after 2035 its influence will start to decline. Health care expenditures will increase by an average of approximately 2.8% per year. Factors other than population ageing are responsible for approximately two thirds of this increase.

In the coming years, increasing numbers of people will come into contact with the care sector earlier on in their lives. This is due to new opportunities for identifying illnesses at an early stage and the increase in medical knowledge. People are also being treated for longer periods and more intensively than previously. Moreover, these treatments will increasingly be carried out with the help of new and often expensive technology or medicines, as is the case for cancer.

In 2060, the biggest part of the budget will be spent on hospital care (increasing by 2.8% per year to 96 billion). The expenditures for caring for handicapped persons and the elderly will also increase greatly. By 2060, the expenditures for mental healthcare will have increased by a factor of five. In relation to specific illnesses, expenses for dementia, cancer, and cardiovascular diseases in particular will increase significantly.

The above findings were the result of the preliminary study of the possible development of health care costs until 2060. RIVM carried out this study at the request of the Scientific Council for Government Policy (WRR). The WRR uses the findings to prepare a study of the long-term sustainability of the health care system in the Netherlands.

This foresight study is based on the Costs of Illness Study and the Public Health Foresight Study (VTV) by RIVM. The projections are associated with uncertainties. This is due to the fact that demographic developments often do not follow expectations, economic growth is difficult to predict, and medical science, care practice, and government policy are all subject to change.

This study was conducted before the Netherlands was hit by the Corona pandemic. The possible consequences of this pandemic were not included in this study.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1321 kb