Broad health concepts: experiences in three regions in the Netherlands

Broad health concepts: experiences in three regions in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

De zorg staat onder grote druk. Een mogelijke bijdrage aan een oplossing is om ‘gezondheid’ als uitgangspunt te nemen in plaats van ‘ziekte’. Oftewel: hoe blijven mensen zo lang mogelijk gezond, wat kan iemand nog wél en wat maakt hun leven zinvol. Het gaat dus niet alleen om lichamelijke klachten maar ook om de mentale kant.

In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en, vanuit een breed gezondheidsconcept. Het RIVM heeft eerder kansen en belemmeringen geïnventariseerd. Dit keer is in kaart gebracht hoe drie regio’s in Nederland hun manier van werken hierop aanpassen. Het gaat om provincie Flevoland, gemeente Texel en de wijk Leidsche Rijn-Vleuten de Meern in Utrecht.

De betrokken organisaties zijn enthousiast over deze brede kijk op gezondheid, maar lopen nog steeds tegen belemmeringen aan. Denk aan een gebrek aan geld, personeel en manieren om de resultaten te meten. Ook is het gebruik van een brede kijk op gezondheid een proces dat veel tijd vraagt. Organisaties hebben daarom behoefte om van elkaars ervaringen te leren. Zorgprofessionals ervaren dat door de bredere kijk op gezondheid mensen gezonder gaan leven en meer regie krijgen over hun gezondheid. Hierdoor hebben zij ook meer plezier in hun werk.

Door de brede kijk op gezondheid kunnen organisaties en professionals uit verschillende domeinen, zoals zorg en welzijn, elkaar beter vinden. Vanuit hetzelfde doel kunnen ze samen makkelijker activiteiten opzetten om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Door verder te kijken dan lichamelijke klachten is er meer oog voor zaken die het welzijn van mensen beïnvloeden, zoals eenzaamheid of financiële problemen.

Volgens het RIVM vergroten zeven elementen de kans van slagen: draagvlak bij alle betrokken partijen, een duidelijke focus in de aanpak, professionals van verschillende organisaties die elkaar kennen en begrijpen, organisaties die werken vanuit de behoeften en mogelijkheden van inwoners, de mogelijkheid voor organisaties om vanuit een brede kijk te werken, voldoende geld, en gezond leven ook breder in de samenleving een plek geven, bijvoorbeeld in het onderwijs.

Abstract

Healthcare is under tremendous pressure. One possible solution that may contribute is to take ‘health’ as the starting point rather than ‘illness’. In other words, focusing on how we can keep people healthy for as long as possible, on what people can still do and on what makes their lives meaningful. Hence, it is not just about physical health but also about the mental aspect.

A broad health concept is being adopted by an increasing number of parties in the Netherlands, including healthcare and welfare organisations, local authorities and Municipal Public Health Services. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) previously charted opportunities and obstacles. This time round, it has analysed how three regions in the Netherlands are adapting their way of working to these broad health concepts. The regions are the province of Flevoland, the municipality of Texel and the Leidsche Rijn-Vleuten de Meern district in Utrecht.

The organisations involved are enthusiastic about this broad perspective on health but still find themselves faced with obstacles. These obstacles include a lack of funding, staff and methods to measure results. Adopting a broad view of health is also a very time-consuming process. Consequently, organisations need to learn from each other’s experiences. Healthcare professionals have noticed that due to a broad view on health people adopt a healthier lifestyle and be given a greater degree of control over their own health. This boosts job satisfaction for healthcare professionals too.

The broad view of health can facilitate collaboration between organisations and professionals from different disciplines, such as healthcare and welfare. Operating from the perspective of a shared goal, they will find it easier to organise activities to foster citizens’ health. Looking beyond physical health will ensure that greater attention is given to factors affecting people’s well-being, such as loneliness or financial problems.

The RIVM suggests that seven elements will enhance the chances of success: commitment from all parties involved; a clear focus within the approach; professionals from different organisations knowing and understanding one another; organisations working based on what is needed by and possibilities for citizens; the opportunity for organisations to adopt a broad perspective within the compass of their work; sufficient funding; and embedding healthy lifestyle more in society, for example in education.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
446 kb