Application of thermally cleaned soil. An evaluation and options for an application framework

Application of thermally cleaned soil. An evaluation and options for an application framework

Go to abstract

Samenvatting

Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Daarna kan de TGG opnieuw worden gebruikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd om de normen en de onderzoeksmethode voor TGG te evalueren. Aanleiding hiervoor zijn milieuproblemen die zijn ontstaan bij het gebruik van TGG. Met deze evaluatie wordt duidelijk wat nodig is om de kwaliteit van TGG beter te beoordelen.

Het blijkt dat de wetgeving niet of onvoldoende geschikt is om TGG veilig voor het milieu te kunnen gebruiken. In TGG worden bepaalde stoffen in te hoge concentraties aangetroffen, zoals benzeen. Ook komen er meer verontreinigde stoffen uit TGG dan verwacht, zoals zware metalen en zouten. Dit verschil ontstaat vooral doordat TGG andere eigenschappen heeft dan gewone grond. Zo bevat TGG geen organische stof meer, is de bodemstructuur veranderd en de zuurgraad laag (hoge pH).

De wetgeving is gebaseerd op eigenschappen van gewone grond en houdt geen rekening met de eigenschappen van TGG. Het RIVM adviseert daarom om bij de toetsing voor het gebruik van TGG wel met deze eigenschappen rekening te houden.

Het RIVM adviseert ook om breder onderzoek te doen naar de uitloging van grond, bouw- en reststoffen om nieuwe normen te ontwikkelen als dat nodig blijkt. Ook uit andere hergebruikte materialen, zoals bouwmaterialen, kunnen meer schadelijke stoffen vrijkomen dan voor het milieu wenselijk is.

In afwachting van nieuwe normen heeft het RIVM een eerste toepassingskader ontwikkeld. Hierin worden handvatten gegeven om TGG veilig te kunnen gebruiken. Ook wordt in het toepassingskader rekening gehouden met de bijzondere eigenschappen van TGG en het gewenste doel van het gebruik.

Abstract

Thermally Cleaned Soil (TGG) is a mixture of soil and other materials that is heated to remove organic contaminants. After treatment, the TGG can be reused. The Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) has asked RIVM to evaluate TGG standards and research method because of the environmental problems that arose when TGG was used. The objective of this evaluation is to clarify what is necessary to better assess the quality of TGG.

It appears that current legislation does not ensure that the use of TGG is safe for the environment. Excessively high concentrations of certain substances, such as benzene, can be found in TGG. Furthermore, TGG releases more contaminants than one would expect, such as heavy metals and salts. This discrepancy arises primarily because the properties of TGG are different to those of ordinary soil. For instance, TGG no longer contains any organic matter, its structure is different and its acidity is low (high pH).

Legislation is based on the properties of ordinary soil and does not take the properties of TGG into account. RIVM therefore recommends that the properties of TGG are taken into account when determining whether it is suitable for use.

RIVM also advises that broader research be carried out into leaching from soil, building materials and residual materials because hazardous substances can also be released from these reused materials. If necessary, new standards can be developed.

Pending new standards, RIVM has developed an initial application framework. This framework gives guidance to the safe use of TGG. The special properties of TGG and the use envisaged are also taken into account in the application framework.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2846 kb